Skriftlig spørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:386 (2002-2003)
Innlevert: 12.03.2003
Sendt: 12.03.2003
Besvart: 20.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Vil statsråden i løpet av våren 2003 legge frem for Stortinget en sak om bruk av ferjesubsidier?

Begrunnelse

I Møre og Romsdal planlegges det å bygge en undersjøisk tunnel mellom kommunene Averøy og Kristiansund/Frei, Atlanterhavstunnelen. Prosjektet skal erstatte dagens ferjesamband, og er ferdigbehandlet som bompengeprosjekt i de berørte kommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune med nærmest enstemmig vedtak for prosjektet. Atlanterhavstunnelen er kostnadsberegnet til 550 mill. kr, og er fullfinansiert gjennom bompengelån som skal betjenes av trafikantene, av kommunale tilskudd på 103 mill. kr, og kommunal og privat aksjekapital på nærmere 40 mill. kr. Utover dette forutsetter bompengeselskapet at det får utbetalt et årlig beløp innenfor ordningen med alternativ bruk av ferjesubsidier. Det vil si sparte ferjesubsidier, inkludert kapitalkostnader når det bygges fast samband. I planene forutsettes behandling i Stortinget i inneværende sesjon.
I Møre og Romsdal planlegges det videre å bygge bro over Imarsundet, kabelferje Nordheim-Solskjelsøya og ferjekai med ny vei og oppstillingsplass på Rv 669 Sandvika-Imarsundprosjektet. Prosjektet omfatter ferjefritt samband over Imarsundet, innkorting av ferjesambandet til Smøla, samt kabelferje til Solskjelsøya med utbedring av veinett på Solskjelsøya. Bompengesøknaden for prosjektet med finansieringsplan er behandlet og fått tilslutning i kommunene Aure, Kristiansund, Smøla og Tustna, og i Møre og Romsdal fylkeskommune. Ferjesambandet Aukan-Forsnes (Hitra) blir nedlagt fra det tidspunkt Imarsundsambandet settes under trafikk. Imarsundprosjektet er kostnadsberegnet til 240 mill. kr, og som Atlanterhavstunnelen utgjør bruk av ferjesubsidier en viktig og vesentlig del av finansieringen.
Atlanterhavstunnelen anses å være svært viktig for en videre utvikling av Ytre Nordmøre som en vekstkraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. Imarsundprosjektet vil gi Tustna kommune fastlandsforbindelse, og Aure og regionen lenger nord vil få en langt mer rasjonell forbindelse til Kristiansund.
Til orientering understrekes det at gjennomsnittsalderen på ferjeflåten i Møre og Romsdal er nærmere 30 år, og både grunnet alder og økende trafikk står en her overfor store kapitalinvesteringer.
Bruk av ferjesubsidier til å realisere fastlandssamband, vil etter min mening medføre at staten vil spare store investeringskostnader knyttet til fremtidige ferjeinvesteringer.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet foreslo i forbindelse med St.prp. nr. 60 (2001-2002) at innsparte statlige kostnader over ferjebudsjettet skal kunne brukes til å gjennomføre utbygging av nye vegsamband som erstatter tidligere ferjesamband.

Flertallet på Stortinget støttet dette, men understreket i Innst. S. nr. 227 (2001-2002) at en bør unngå overkompensasjon som kan føre til dårligere tilbud på andre ferjestrekninger eller økte statlige utgifter. I forbindelse med Stortingets budsjettbehandling for 2003, orienterte jeg derfor om at jeg følger opp dette med spesiell vekt på å finne en riktig behandling av kapitalkostnader, og vil komme tilbake til Stortinget med disse vurderingene så snart det er mulig, i utgangspunktet knyttet til en konkret sak.

En samlet komité, inkludert representanten Øveraas sitt parti Senterpartiet, hadde ved behandlingen av budsjettet ingen merknader til dette, ut over å be om at en slik sak senest blir lagt frem i revidert nasjonalbudsjett dersom det til da ikke foreligger noen konkret sak.

Jeg tar fortsatt sikte på å følge den tidsplanen som en samlet komité stilte seg bak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2003.