Skriftlig spørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:387 (2002-2003)
Innlevert: 12.03.2003
Sendt: 12.03.2003
Besvart: 20.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Vil statsråden medvirke til at regelverket om bruk av ferjesubsidier utformes slik Stortinget la til grunn, der kapitalkostnader til de aktuelle samband blir tatt med for å synliggjøre den fornyelse som må komme for å ta økende trafikk og for å erstatte den snart 30 år gamle ferjeflåten?

Begrunnelse

Se foregående skriftlig spørsmål nr. 386 (2002-2003).

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet foreslo i forbindelse med St.prp. nr. 60 (2001-2002) at innsparte statlige kostnader over ferjebudsjettet skal kunne brukes til å gjennomføre utbygging av nye vegsamband som erstatter tidligere ferjesamband.

Flertallet på Stortinget støttet dette, men understreket i Innst. S. nr. 227 (2001-2002) at en bør unngå overkompensasjon som kan føre til dårligere tilbud på andre ferjestrekninger eller økte statlige utgifter. I forbindelse med Stortingets budsjettbehandling for 2003, orienterte jeg derfor om at jeg følger opp dette med spesiell vekt på å finne en riktig behandling av kapitalkostnader, og vil komme tilbake til Stortinget med disse vurderingene så snart det er mulig, i utgangspunktet knyttet til en konkret sak.

En samlet komité, inkludert representanten Øveraas sitt parti Senterpartiet, hadde ved behandlingen av budsjettet ingen merknader til dette, ut over å be om at en slik sak senest blir lagt frem i revidert nasjonalbudsjett dersom det til da ikke foreligger noen konkret sak.

Jeg tar fortsatt sikte på å følge den tidsplanen som en samlet komité stilte seg bak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2003.