Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:391 (2002-2003)
Innlevert: 12.03.2003
Sendt: 13.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Jeg viser til Innst. O. nr. 3 (2000-2001) der komiteens flertall bad om at departementet skulle legge fram en vurdering og konklusjon vedrørende opprettelse av et eget aksjetilsyn. St.meld. nr. 17 (2002-2003) nevner ikke aksjetilsyn med et ord.
Kan statsråden redegjøre for framdriften i saken?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn ikke har til formål å gi en fullstendig beskrivelse eller drøftelse av planer om å opprette nye statlige tilsyn.

I NOU 1996:3 Ny aksjelovgivning foreslo Aksjelovutvalget at departementet eller et underliggende organ skal kunne gi pålegg og sanksjonere manglende overholdelse av slike pålegg, når allmenne hensyn tilsier at forhold som er i strid med aksjelovens bestemmelser, bringes til opphør. Se forslaget til § 16-15 i NOU 1996:3 og kommentarene til forslaget på sidene 91-93 i utredningen.

I Ot.prp. nr. 23 (1996-97) Om lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), drøfter departementet Aksjelovutvalgets forslag på sidene 123-124, og konkluderer med at departementet er innstilt på å overveie Aksjelovutvalgets forslag nærmere.

Aksjelovutvalgets forslag i NOU 1996:3 er begrenset til brudd på aksjelovens bestemmelser. Brudd på de bestemmelsene som regulerer finans- og aksjemarkedet (børsloven, verdipapirhandelloven mv.), ligger utenfor området for et slik tilsyn som Aksjelovutvalget har foreslått. Det forslaget til et aksjetilsyn som Justisdepartementet har til vurdering, omfatter derfor ikke innsidehandel og andre forhold knyttet til markedet for omsetningen av aksjer. Kontroll og regulering av finans- og aksjemarkedet hører inn under Finansdepartementet. Uttalelsene om aksjetilsyn i Innst. O. nr. 3 (2000-2001) på side 11 kan misforstås dit hen at Justisdepartementet vurderer tilsyn med aksjemarkedet. Det er ikke tilfellet. Det er et bare overholdelsen av aksjelovens regler, som er av rent selskapsrettslig karakter, som det er tale om å vurdere i Justisdepartementet.

I Ot.prp. nr. 21 (2002-2003) Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m. sies på side 6 følgende om fremdriften i Regjeringens vurderinger av et slikt "aksjetilsyn" som ble foreslått av Aksjelovutvalget i NOU 1996:3:

"I Ot.prp. nr. 23 (1996-97) Om lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) vurderte Justisdepartementet på side 124 Aksjelovutvalgets forslag om adgang for det offentlige til å gi pålegg og fastsette tvangsmulkt ved overtredelser av aksjelovene (opprettelse av et "aksjetilsyn"). I proposisjonen ble det uttalt at departementet vil komme tilbake til saken. Spørsmålet om opprettelse av en slik tilsynsmyndighet er ikke et tema i denne proposisjonen, men Regjeringen tar i løpet av 2003 sikte på å avklare om det bør fremmes et forslag om dette."

Jeg tar altså sikte på å avklare i løpet av 2003 om det bør fremmes et forslag om et slikt "aksjetilsyn" som følger opp Aksjelovutvalgets forslag om adgang for det offentlige til å gi pålegg og fastsette tvangsmulkt ved overtredelser av aksjelovene.