Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:397 (2002-2003)
Innlevert: 17.03.2003
Sendt: 18.03.2003
Besvart: 25.03.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Utenriksdepartementets pressetalsmann uttalte til Nettavisen 17. mars at norsk våpensalg til USA vil fortsette selv om USA går til krig mot Irak uten FN-mandat i ryggen, og at det ikke er noen restriksjoner på salg av våpen til NATO-allierte.
Hvilke vurderinger ligger bak denne beslutningen, og mener Regjeringen at det ikke kan tenkes situasjoner hvor det legges restriksjoner på våpeneksport til NATO-land?

Begrunnelse

Ifølge retningslinjene for norsk våpeneksport skal det fra Norge som hovedregel ikke selges våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig, eller hvor krig truer. For NATO-land er det i utgangspunktet ikke lagt restriksjoner, men fra dette har det vært gjort unntak for Tyrkia. Som følge av invasjonen i Nord-Irak våren 1995 og pga. den politiske situasjon i landet, ble det ikke innvilget lisenser for nytt militært materiell til Tyrkia i perioden 1995 til 1999.
Det synes dermed ikke å være noen automatikk i at våpensalg til NATO-land skal skje uten noen politisk vurdering av den aktuelle situasjonen.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Norske myndigheter har aldri lagt geografiske begrensninger på hvor forsvarsmyndighetene i NATO-land kan bruke militært materiell importert fra Norge. Ved eksport av våpen og annet militært materiell mellom NATO-lands forsvarsmyndigheter er det mangeårig praksis for at man som hovedregel ikke krever sluttbrukererklæringer med re-eksportklausul. Årsaken til dette er at man har basert seg på tillit til at en annen alliansepartner ikke re-eksporterer materiellet. Dette er det redegjort for overfor Stortinget, bl.a. i St.meld. nr. 9 (1996-97) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge, i 1. halvår 1996.

Tilsvarende politikk har også konsekvent vært ført for salg og utlån til de nordiske land og nærstående land som Australia, New Zealand og Japan. Det eneste unntaket fra denne hovedregelen har vært Tyrkia pga. menneskerettighetssituasjonen i landet.

Norsk politikk vedrørende eksport av forsvarsmateriell til andre land bygger på en regjeringserklæring fra 1959 som bl.a. sier at "Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller hvor krig truer". Stortinget gav sin tilslutning til erklæringen, og presiserte bl.a. at "eksport av våpen og ammunisjon fra Norge bare må skje etter en nøye vurdering av de uten- og innenrikspolitiske forhold i vedkommende område. Eksportkontrolloven av 1987, med senere forskrift og retningslinjer, fastsetter prosedyrene for saksbehandlingen med sikte på å ivareta disse målsettingene.