Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:398 (2002-2003)
Innlevert: 18.03.2003
Sendt: 19.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Oppslag i mediene den siste tiden viser at over 20 lokalsykehus står i fare for å miste akuttberedskap og fødeavdelinger. Dette berører svært mange enkeltmennesker og lokalsamfunn og er i strid med intensjonene i Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m.
Vil helseministeren informere Stortinget om vesentlige strukturendringer i helseforetakene før foretaksmøtet fatter beslutningene?

Begrunnelse

Opplysningene i mediene den siste tiden om nedlegging av akuttberedskap og fødeavdelinger har skapt stor uro mange steder i landet. Trygghet for rask hjelp dersom ulykken er ute er en viktig forutsetning for desentralisert bosetting i vårt langstrakte land.
Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. ble av flertallet presentert som en reform som skulle gi bedre helsetjenester til folk. Det som nå skjer er i strid med intensjonene. Det er viktig at Stortinget får anledning til å drøfte situasjonen og gis mulighet til å gripe inn før nedleggingene er et faktum.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Innledningsvis vil jeg presisere at de forslagene til strukturendringer som nå foreligger i flere helseregioner, fortsatt har status som forslag til funksjonsfordeling og framtidig oppgavefordeling. Det er lagt opp til bred drøfting av forslagene der ulike grupper; politiske miljøer, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner skal få tilkjennegi sine synspunkter. Jeg mener slike prosesser er nødvendige for å skape tillit og legitimitet hos befolkningen.

Stortinget har gjennom helseforetaksloven og budsjettvedtak forutsatt at de regionale helseforetakene skal effektivisere virksomheten innen spesialisthelsetjenesten. I dette ligger også at man må være villig til å akseptere forandringer. Den faglige og teknologiske utviklingen innebærer at hva som var gårsdagens faglig beste løsninger ikke alltid er morgendagens. Det er selvfølgelig en forutsetning at de endringer som planlegges, skjer innenfor de faglige retningslinjer som er gitt og de vedtak Stortinget har gjort. Det betyr bl.a. at det fortsatt skal være et desentralisert fødetilbud i Norge og at de faglige krav til fødeinstitusjoner skal gjøres gjeldende.

Den overordnede politiske styringen er av Stortinget lagt til helseministeren. Helseforetaksloven krever at saker av vesentlig betydning eller av prinsipiell karakter skal vedtas av foretaksmøtet i det regionale helseforetaket. Jeg vil sørge for at jeg får meg forelagt aktuelle saker for å vurdere om de er av en karakter som krever at de skal vedtas av foretaksmøtet.

Helseforetaksloven etablerer et plan- og meldingssystem mellom de regionale helseforetakene til eier. Dette er et system som skal ivareta dialogen med foretakene når det gjelder bl.a. tjenestestruktur. Dette systemet er etablert og vil bli lagt til grunn for styringskommunikasjonen overfor Stortinget.