Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:402 (2002-2003)
Innlevert: 19.03.2003
Sendt: 20.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Stortinget bevilget 7,5 mill. kr til oppstart av promilleprogram i alle fylker i 2003. Det er nå kommet signaler om at hvert fylke ved friomsorgskontorene kun har mottatt 75 000 kr til dette, og at midlene er for knappe for allerede pressede friomsorgskontorer.
Hva er resten av de bevilgede midlene til promilleprogram tenkt brukt til, og mener statsråden de bevilgede midler er tilstrekkelig, eller vil det tildeles mer i løpet av året til dette formålet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Fra 2003 er ordningen med promilleprogram som alternativ til ubetinget fengselsstraff blitt landsdekkende ved at budsjettet ble styrket med 14 mill. kr til programvirksomheten, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003) side 25. Dette innebærer at ordningen innføres ved de resterende fylkene Oslo, Akershus, Oppland, Telemark, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark.

1 2002 ble det gjennomført 33 promilleprogram i friomsorgen. Målet er å gjennomføre 48 promilleprogram i 2003, i tråd med at ordningen skal gjøres landsdekkende og at bevilgningen er økt. Erfaringsmessig øker tilfanget på dommer i løpet av etableringsfasen, slik at fylker som allerede har innført ordningen gjennomfører flere programmer enn oppstartsfylkene.

Kriminalomsorgens Sentrale forvaltning (KSF) fordeler driftsrammen til kriminalomsorgens 6 regioner. Regiondirektøren har ansvaret for å fordele rammen til fengsler og friomsorgskontorer.

Regiondirektørene har således ansvaret for å følge opp innføringen ved de nye fylkene og fordele midler til friomsorgsenhetene.

Noen regioner har tildelt 75 000 kr i oppstartmidler til kontorene i fylket. Andre regioner har bevilget midler til nye stillinger. Alle regioner bruker ressurser til opplæring. Regionene har opplyst at de følger utviklingen nøye med hensyn til tilfanget på dommer, og vil styrke friomsorgskontorene ved behov.

Departementet vil gjennom den jevnlige resultat- og regnskapsrapporteringen i inneværende år følge opp slik at målet om å gjøre ordningen landsdekkende, nås. Departementet er av den oppfatning at 7,5 mill. kr er tilstrekkelig til formålet.