Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:408 (2002-2003)
Innlevert: 21.03.2003
Sendt: 21.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil statsråden ta initiativ til å få revurdert stortingsvedtaket og å gå nøye gjennom de endrede forutsetningene som har skjedd etter at flyttevedtaket ble fattet?

Begrunnelse

Stortinget vedtok mai/juni 200l å flytte Hadeland og Land tingrett og slå den sammen med Toten tingrett med kontorsted i Gjøvik.
Etter planene skal sammenslåingen finne sted l. januar 2007, og det må skaffes nye lokaler. Siden vedtaket ble fattet er en del viktige rammebetingelser endret. Befolkningsveksten i den delen av fylket som Hadeland og Land tingrett dekker, øker sterkt. Det er nær sammenheng mellom befolkningsmengde og antall saker i domstolene, og denne tingretten opplever en sterk vekst i sakstilgangen. En overføring av sakene til Gjøvik tingrett vil medføre forsinkelser i straffesaksbehandlingen.
Til sammenligning er Halden tingrett en mindre domstol enn Hadeland og Land. Hadeland og Land tingrett ligger i et landbruksområde, og medarbeiderne har betydelig kompetanse innenfor allmenning og odel. Gjennom mindre fullfaglige, åpne og velfungerende domstoler, godt plassert ute i lokalsamfunnet, vil publikum få best service og dessuten kjennskap til det som skjer i retten.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I etterkant av Stortingets vedtak om nedleggelse av Hadeland og Land tingrett, ble det ved kgl.res. av 31. august 2001 bl.a. vedtatt at fire av kommunene som i dag sogner til Hadeland og Land tingrett skal overføres til Toten tingrett på Gjøvik. Nytt navn på domstolen blir Gjøvik tingrett. Den siste kommunen, Jevnaker, overføres Hønefoss tingrett med sete i Hønefoss.

Sammenslåingsvedtakene ble fattet med bakgrunn i vurdering av flere hensyn, bl.a. domstolenes størrelse, reisetid, regionsutvikling i distriktet og domstolenes lokaler. Hadeland og Land tingrett har tre dommerårsverk, noe som er under Justisdepartementets fremtidige anbefalte minimumsstørrelse på domstolene. Reisetiden til domstolene i Oppland ligger i dag under landsgjennomsnittet, og nedleggelsen av Hadeland og Land tingrett vil ikke medføre urimelig reisetid til ny domstol.

Antall innkomne straffesaker ved Hadeland og Land tingrett har økt fra 2001 til 2002, men samtidig har det vært en nedgang i antall innkomne sivile saker. Jeg kan ikke se at det har skjedd vesentlige endringer i de faktiske forhold i Oppland som tilsier at vi bør vurdere domstolsstrukturen i fylket på nytt.