Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:411 (2002-2003)
Innlevert: 24.03.2003
Sendt: 24.03.2003
Besvart: 31.03.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Familier med funksjonshemmede barn melder at de ikke får støtte/lån som dekker deres behov eller tar høyde for deres merutgifter. De viser til begrensninger i Husbankens regelverk og standarder, og at dette ikke fanger opp deres behov for ekstra arealer, tilrettelegging for store rullestoler som betjenes av ledsager etc.
Finner statsråden regelverk/ordninger på området tilfredsstillende med tanke på å dekke behovet til disse familiene, og hvis ikke så er tilfelle, hva vil statsråden foreta seg?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: I retningslinjer for lån og tilskudd fra Husbanken forsøker en å bidra til en gitt livsløpsstandard på boligene som blir bygd. Husbankens livsløpsstandard innebærer at alle bofunksjoner er på et plan. Mellom 40 og 50 pst. av boligene som Husbanken har finansiert de siste tyve årene, er bygd med såkalt livsløpsstandard.

Grupper som har behov for en tilgjengelighetsstandard ut over den definerte livsløpsstandarden til Husbanken, blir særskilt vurdert. Ved dokumentasjon av særskilte krav til økt areal og spesialinnredning, legges disse til grunn for vurderingen av størrelse på boligen, størrelsen på lånet og eventuelt et tilskudd. Husbanken har særlige lånetillegg og ordninger som gjelder funksjonshemmede.

Ved innvilging av oppføringslån kan Husbanken godkjenne større areal for husstander med funksjonshemmet medlem. Som hovedregel kan arealet økes med inntil 10 kvm, hvis det kan dokumenteres at funksjonshemmingen krever det. I slike tilfeller vil behovet for økt areal være avhengig av hva slags funksjonshemming det er snakk om, og hvor mange husstandsmedlemmer som totalt skal bo i boligen. Funksjonshemmede som kan dokumentere behov for bil, kan få oppføringslån til å bygge garasje enten denne bygges samtidig med boligen eller på et senere tidspunkt.

Det er mulig å søke kommunen om boligtilskudd. Kommunene kan vurdere størrelse og kriterier for tildeling av boligtilskudd etter egne regler. Dersom det blir gitt boligtilskudd i kombinasjon med oppføringslån, kan prosjektet fullfinansieres med lån og tilskudd. Når det blir gitt boligtilskudd i kombinasjon med oppføringslån, er det en forutsetning at boligen som finansieres ikke er større enn nødvendig for å dekke et strengt nøkternt behov for husstanden. I disse tilfellene gjelder som hovedregel Husbankens normale arealregler, eventuelt med et tillegg på 10 kvm hvis det er behov for større areal.

Husstander med minst ett medlem som er funksjonshemmet, kan få utbedringslån til å tilpasse eksisterende bolig til behovet. Husbanken kan gi tilskudd til prosjekteringshjelp, slik at boligen blir best mulig tilrettelagt for den enkelte. Lånet kan også omfatte utbedring av garasje. Utbedringen skal gi boligen eller bygningen en bedre standard enn tidligere. Ordinære vedlikeholdsarbeid blir normalt ikke finansiert, dersom de ikke kan knyttes til en utbedring. Dersom boligen skal utvides, er hovedregelen at boligen ikke skal overstige Husbankens arealgrense for nye boliger.

Funksjonshemmede kan også søke om startlån. Startlånet er rettet inn mot unge og vanskeligstilte som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Den nye låneordningen er etter min mening en forbedring og erstatning av de tidligere låneordningene, kjøpslånet og etableringslånet. I startslånsordningen legges det opp til en samfinansiering, der det private markedet yter grunnfinansiering og kommunene toppfinansiering. Kommunen kan også yte hele finansieringen i form av lån eller ved en kombinasjon av boligtilskudd og startlån. Kommunene har stor grad av frihet til å utforme regelverket til startlånet pga. at utfordringene og situasjonen i kommunene er svært forskjellig. Kommunen behandler søknaden og avgjør hvem som får innvilget lån.

Jeg mener at vi gjennom disse ordningene med lån og tilskudd har tatt høyde for de særskilte behovene som funksjonshemmede har. Vedtak om oppføringslån og utbedringslån kan påklages til Husbanken. Vedtak om startlån kan påklages til kommunen.