Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:412 (2002-2003)
Innlevert: 24.03.2003
Sendt: 24.03.2003
Besvart: 01.04.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): På grunn av sesongvariasjoner gis det unntak i reglene for permittering som gir særfordeler til fiskeindustrien. Fiskeoljeindustrien omfattes ikke av unntaksbestemmelse. I en henvendelse fra Varanger Kjemiske Arbeiderforening henvises det til at det er 15 til 20 år siden denne bransjen drev helårig. På tross av dette, gis det ikke dispensasjon.
Hva slags dokumentasjon bygger Regjeringen på i slike saker, og vil Regjeringen endre bestemmelsene slik at bransjer med tilnærmet like problemer behandles likt?

Vedlegg til spørsmål:

Kopi av brev om forskjellsbehandling i permitterings- og dagpengereglene i fiskeindustrien fra Varanger Kjemiske Arbeiderforening.

Begrunnelse

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Myndighetene har gjennom lov om lønnplikt under permittering og folketrygdloven kap. 4 fastsatt bestemmelser som regulerer henholdsvis arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering og de permitterte arbeidstakeres rett til dagpenger.

Lov om lønnsplikt under permittering § 1 nr. 3 unntar arbeidstakere i fiskeforedlingsbedrifter fra loven. I denne forbindelse omfatter unntaket både fiskeforedlingsbedrifter og fiskeoljebedrifter.

Regelverket for dagpenger under permittering er imidlertid noe forskjellig når det gjelder permittering av ansatte i fiskeforedlingsbedrifter og fiskeoljebedrifter.

Hovedregelen i dagpengeforskriften § 6-4 første ledd er at "når permittering har vært avbrutt av arbeid i mer enn fire uker hos den permitterende arbeidsgiver, må ny søknad om dagpenger settes frem og ny ventetid opparbeides".

Dette er en klar anomali som jeg vil ta initiativ til å rette opp.

Jeg vil takke deg for at du har gjort meg oppmerksom på dette poenget.