Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:414 (2002-2003)
Innlevert: 25.03.2003
Sendt: 25.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Familier med funksjonshemmede barn melder at de opplever at de må kjempe for å få et tjenestetilbud som er tilrettelagt for at deres barn skal kunne bo hjemme. Kommunene innvilger, ifølge familiene, avlastning og plass i avlastningsbolig/barnebolig, men avviser i stor grad å yte hjelp i familienes hjem, ofte med stram kommuneøkonomi som begrunnelse.
Hvordan vurderer sosialministeren denne problemstillingen, og hva vil hun eventuelt foreta seg i sakens anledning?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Jeg har ingen dokumentasjon på at det er et generelt trekk i kommunene at hjelp i hjemmet til familier med funksjonshemmede barn i stor grad avslås. Jeg er imidlertid klar over at mange kommuner har en presset ressurssituasjon, og at flere kommuner vurderer alternative tjenestetilbud.

Etter sosialtjenesteloven § 4-3 har den som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, krav på hjelp etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-d. Kommunen skal, i samråd med brukeren, vurdere søknader om sosiale tjenester individuelt ut fra søkerens behov og forutsetninger. Kommunen har stor frihet i valg og utforming av tjenestetilbudet, men det samlede tjenestetilbud må ligge på et forsvarlig nivå i forhold til de behovene som skal dekkes.

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren, og formålet med loven er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Selv om brukeren ikke selv har rett til å velge hjelpeformen, innebærer lovens intensjon at kommunen bør strekke seg langt i å gi tilbud som gjør det mulig for familier som ønsker det å ha sine barn hjemme.

Det foregår forsøksvirksomhet i noen kommuner for å utforme tjenestetilbudet til familier med funksjonshemmede barn på nye og bedre måter. Det er viktig å spre erfaringene fra disse prosjektene til andre kommuner. Jeg skal legge frem en stortingsmelding våren 2003 om politikken for personer med nedsatt funksjonsevne. I denne meldingen vil forsøks- og utviklingsarbeidet bli omtalt. I tillegg vil meldingen gjennomgå situasjonen for funksjonshemmede og herunder vurdere situasjonen for familier med funksjonshemmede barn.