Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:416 (2002-2003)
Innlevert: 25.03.2003
Sendt: 26.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Jeg er gjort kjent med at leiekontrakten til HV-distrikt 09 Hordaland utløper 15. april 2005.
Vil forsvarsministeren bidra til at HV-distriks 09 sin ledelse og administrasjon flyttes til Sverresborg ved Bergenhus festning?

Begrunnelse

Bergenhus er et av Forsvarets festningsverk, og det er viktig med militær tilstedeværelse. Forsvaret utredet i 2002 hvorvidt Bergenhus kunne benyttes av HV-distrikt 09 sin ledelse og administrasjon, med lager lokalisert til Ulven leir i Os kommune. Dette støttes av GIHV og bifalles av Bergen kommune, som lenge har arbeidet med å legge forholdene til rette for at byen skal være attraktiv for Forsvaret og tilhørende aktiviteter. En lokalisering på Sverresborg ved Bergenhus festning vil kunne bli en funksjonell løsning for HV-distrikt 09, samtidig som Bergen by vil opprettholde militær aktivitet i og rundt Sverresborg.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Lokalisering av militær virksomhet i Bergens-området har vært til vurdering, bl.a. med bakgrunn i at Sjef Sjøforsvarets skoler/KNM "Tordenskjold", fra 1. oktober 2002 ble tillagt ansvaret som kommandant for Bergenhus festning.

Betydningen av denne festningen som et viktig og synlig symbol for militær tilstedeværelse tett inntil hovedlokaliseringen for det norske Sjøforsvaret, var et sentralt element i beslutningen om videreføring av kommandantskapet på Bergenhus.

Bergen har alltid vært og er fortsatt en meget sentral by for Forsvaret. Forsvaret har lenge vært synlig i bybildet, ikke minst gjennom at byen har vært standkvarter for landmilitære virksomheter som tidligere Distriktskommando Vestlandet, Hordaland forsvarsdistrikt nr. 9, Bergenhus regimet og heimevernsdistrikter. Hæren og Heimevernet har således vært tungt representert og derigjennom bidratt til en samfunnsmessig posisjon og betydning for disse deler av Forsvaret i Bergen og på Bergenhus.

Hordaland HV-distrikt 09 er i dag lokalisert i leid bygning i Storbotn, Åsane. I iverksettingsbrevet for omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005 av 22. juni 2001, anførte daværende forsvarsminister Bjørn Tore Godal, at Hordaland HV-distrikt 09 skulle lokaliseres til Ulven i Os kommune.

Etter en helhetlig vurdering har jeg besluttet at ledelse og administrasjon av Hordaland HV-distrikt 09 skal lokaliseres til Bergenhus. Det vil bli arbeidet aktivt med å få til en ordning med fremleie av lokalene i Åsane slik at flyttingen kan skje tidligst mulig, uten at Forsvaret havner i en situasjon hvor det må betales leie for en bygningsmasse som er fraflyttet.

En sentral lokalisering på Bergenhus for distriktsstaben vil holde i hevd et synlig nærvær og sikre at også denne delen av Forsvaret fortsatt har et tydelig ansikt utad i Bergen. En slik lokalisering vil videre bidra til det samarbeid med offentlige etater og andre samarbeidspartnere som er av stor betydning for Hordaland HV-distrikt 09. Det er viktig at en god dialog kan opprettholdes gjennom enkel tilgjengelighet, slik at distriktet kan yte og koordinere tjenester av ulike slag i forhold til egne mannskaper og befal, samt sentrale sivile og offentlige samarbeidspartnere som f.eks. politiet og fylkesmannen. En sentral lokalisering vil også være gunstig for å sikre en god rekruttering til distriktsstaben. Skulle Hordaland HV-distrikt 09 lokaliseres til Ulven, ville det forutsette investeringer i ny infrastruktur. På Bergenhus finnes det ledige lokaler som for en betydelig lavere kostnad kan oppgraderes til å tilfredsstille distriktsstabens behov.

Staben til Sjef Sjøforsvarets skoler vil også bli lokalisert sentralt på Bergenhus festning. Dette er et element i tilrettelegging vedrørende lokaliteter for kommandantskapet tilknyttet Bergenhus og et viktig bidrag til synlig militær aktivitet på Bergenhus.

Den funksjon sjef Sjøforsvarets skoler/KNM "Tordenskjold" har som kommandant på Bergenhus, innebærer et visst krav til tilstedeværelse. Den betydelige militære aktiviteten Forsvaret har i Bergen, må være synlig og tilgjengelig for befolkningen. Militær tilstedeværelse vil bidra til å opprettholde et positivt inntrykk og ivareta de lange forsvarstradisjoner og verdier som forbindes med Bergen og Bergenhus. Sjømilitær tilstedeværelse på festningen vil også synliggjøre samarbeidet med en annen av byens stoltheter; skoleskipet "Statsraad Lehmkuhl".

Stab Sjøforsvarets skoler, som arbeider i forhold til Sjøforsvarets skoler over hele landet, er i dag midlertidig lokalisert i en kaserne ved Haakonsvern med dispensasjon fra krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Om staben fortsatt skal ha tilhold på Haakonsvern, må det investeres i nybygg eller rehabilitering. På Bergenhus er det ledige lokaler som vil dekke behovet for kontorarealer, samt at representasjonsfunksjonen til kommandanten kan ivaretas. Det vil kun være behov for mindre utgifter til overflatebehandling av eksisterende kontorer.

Et lokalt element av Vernepliktsverket skal fortsatt være tilstede på Bergenhus festning. Det vil kunne oppnås gode synergieffekter ved at denne virksomheten er lokalisert sammen med stab Sjøforsvarets skoler, som også har et ansvar for rekruttering. Tilgjengeligheten på Bergenhus gjør at man på en enklere måte kan nå ungdommer og samarbeide med aktuelle skoler. Det kan i tillegg bli lokalisert en felles regnskapsenhet for Forsvaret på Bergenhus. Dette spørsmålet er for tiden gjenstand for en intern prosess sentralt i Forsvarets militære organisasjon med deltakelse fra arbeidstagerorganisasjonene. Effektivisering av regnskapsfunksjonene i Forsvaret til en felles regnskapsenhet, er en integrert del av leveranseprosjekt 1 i GOLF. Regnskapsenheten vil være en viktig brikke i arbeidet med å sikre at Forsvaret kan tilfredsstille funksjonelle krav i økonomireglementet for staten innen forutsatte tidsfrister.

Skifte Eiendom, Forsvarsbyggs avhendingsprosjekt, er i ferd med å utvikle en plan for å levendegjøre Bergenhus festning som landemerke, utvikle supplerende bruksmuligheter, og etablere nye arenaer for opplevelser. Bergenhus festning vil bli tilrettelagt for sammensatt bruk.

Videre utvikling av Bergenhus festning har betydning for nasjonen, Bergen by, lokalmiljøet og festningens brukere. Det etableres et samarbeidsforum for å samordne interesser, drøfte og forankre løsninger. Samarbeidsforumet består i dag av:

- Bergen kommune

- Bryggen museum

- Byantikvaren

- Forsvarets militære organisasjon ved kommandantskapet Bergenhus

- Tilsynskomiteen Bergenhus.

I tillegg vil planprosessen måtte inkludere det offentlige rom for høring, deltakelse og forankring. Potensielle brukere må ivaretaes. Bergenhus festning, bestående av Bergenhus, Sverresborg og Koengen, skal videreutvikles som et sentralt og levende monument over norsk historie. Økt tilgjengelighet og ekstraordinære brukskvaliteter er bærende for arbeidet. Planprosessen vil avklare det konkrete innholdet, hvor en heving av kvaliteten på Koengen, aktiv bruk av stedets grønne lunger og bygninger, står sentralt.

De ovennevnte beslutninger vil bli gjennomført snarest mulig og sikre synlig militær virksomhet og tilstedeværelse på Bergenhus.