Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:417 (2002-2003)
Innlevert: 25.03.2003
Sendt: 26.03.2003
Besvart: 07.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Feiringklinikken og Hjertesenteret gjennomførte i 2002 en meget betydelig del av landets samlede invasive kardiologi og kirurgi. Feiringklinikken alene sto for mellom 25 og 30 pst. av denne type behandling det året, og hadde sin inntekt utelukkende av 80 pst. av DRG. Nye og til dels sterkt reduserte satser har ført til en stor inntektsreduksjon og underskudd i drifta.
Hva gjør helseministeren for å følge opp Stortingets merknad i budsjettet for 2003, der det sies at inntektsbortfall skal kompenseres?

Begrunnelse

Både Hjertesenteret og Feiringklinikken varslet allerede i brev av 12. februar 2003 til helseministeren med kopi til sosialkomiteen at de nye satsene som ble foreslått, ville føre til en inntektssvikt på 55 mill. kr for Feiringklinikken i 2002 dersom en sammenlignet med satsene for 2001. Etter det jeg er kjent med, har Feiringklinikken et underskudd på drifta i 2002 på hele 18 mill. kr. Dette er dramatiske tall for en pasienteid institusjon (Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke) som har sin inntekt for Feiringklinikken gjennom DRG-systemet. Feiringklinikkens aktivitet er både ønsket og tvingende nødvendig i dagens og morgendagens helsevesen. Det er helt urimelig å satse på at pasientorganisasjonen skal dekke behandlingsutgiftene av pasientene. Jeg ser at klinikken i 2002 utførte 4 029 utredninger, 1 825 utblokkinger og 1 275 operasjoner og er som nevnt ovenfor ca. 25 til 30 pst. av denne type behandling i Norge. Og så langt jeg kjenner til, er det bare ett syn på kvaliteten ved Feiringklinikkens pasientbehandling: Glimrende!
Den meget uheldige reduksjonen i klinikkens inntekter, ble også et tema i budsjettbehandlingen for 2003 der et flertall i sosialkomiteen bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet "sier seg enig i at det må være en målsetting at en får etablert en finansieringsordning som er felles både for innlagte og for polikliniske pasienter. Flertallet har merket seg at departementet fra 2003 legger opp til å bruke de nye kostnadsvektene for hjertekirurgi med reduserte utbetalinger gjennom ISF-ordningen, og at differansen mellom de gamle kostnadsvektene og de nye på 160 mill. kr overføres foretakene som basisbevilgning, og at dette beløpet skal dekke inn inntektstapet på ISF for henholdsvis Hjertesenteret og Feiringklinikken. Flertallet vil i denne sammenheng følge med i hvordan denne nyordningen praktiseres".
Dette betyr at Stortinget sa fra om disse to institusjonene skulle ha kompensert sitt inntektsbortfall gjennom disse pengene. Dette synes ennå ikke å ha skjedd, noe som kan komme til å bli svært uheldig for hjertepasienter med behov for behandling i og med at en må påregne at behandlingstilbudet må reduseres kraftig for at institusjonene skal kunne drive i økonomisk balanse. Jeg går ut fra at helseministeren vil bringe dette forholdet i orden, slik at institusjonene får den inntekt de er forespeilet og som Stortinget har vedtatt og slik at pasientbehandlingen videreføres.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I St.prp. nr. 1 (2002-2003) heter det at for 2003 legger departementet opp til å bruke de "nye" kostnadsvektene for hjertekirurgi. De reduserte utbetalingene gjennom ISF som følge av dette (160 mill. kr) overføres basisbevilgningen til de regionale helseforetakene. For 2003 innebærer dette at de regionale helseforetakene får en økning i basisbevilgningen tilsvarende reduksjonen gjennom ISF. Departementet vil i sin styring av de regionale helseforetakene følge opp Stortingets vedtak og forutsetninger fra behandlingene i St.prp. nr. 59 (2001-2002) om drift av Hjertesenteret og Feiringklinikken.

I styringsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2003 forutsettes det at de regionale helseforetakene i 2003 følger opp Stortingets vedtak i forbindelse med St.prp. nr. 59 (2001-2002) når det gjelder driften av Feiringklinikken og Hjertesenteret i Oslo.

Departementet vil følge opp denne saken i styringsdialogen med de regionale helseforetakene, og vil gjennom denne dialogen sikre at Stortingets intensjoner og forutsetninger følges opp.