Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:418 (2002-2003)
Innlevert: 25.03.2003
Sendt: 26.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Samarbeidsregjeringen sier i sin erklæring fra oktober 2001 at den "vil sikre og fremme mangfoldet i skolen og mellom skolealternativer".
Kan statsråden informere om antall søknader i henhold til privatskolelovens bestemmelser som forelå til behandling i UFD da Regjeringen overtok, hvor mange nye søknader om henholdsvis nyetablering og utvidelse som er kommet til UFD under denne regjeringen, og hvordan saksbehandlingstiden har utviklet seg og antall tilsagn som er gitt?

Begrunnelse

For nettopp å sikre og fremme mangfoldet i skolen og mellom skolealternativer, er det viktig at mulighetene i gjeldende privatskolelov brukes, men også brukes aktivt. Mitt inntrykk, både fra Sem-erklæringen og fra Regjeringens tiltredelseserklæring, har vært at Regjeringen har vært innstilt på det. Jeg mener at uttalelser fra statsråden i Utdanningsdepartementet har bygget opp under en slik oppfatning.
Det er viktig at dette følges opp i praksis, slik at de som søker om å få godkjent alternativ skoledrift merker en mer imøtekommende holdning og raskere behandling fra departementet.
Her vil faktiske tall kunne gi viktige signaler om Regjeringens politikk i praksis, og jeg håper derfor statsråden kan gi slike tall.
Derfor er det viktig å få oversikt over hvor mange ubehandlede søknader om henholdsvis etablering og/eller utvidelse av grunnskoler og videregående skoler lå til behandling i Utdanningsdepartementet da Regjeringen Bondevik overtok.
Sammenholdt med antall søknader som i dag ligger til behandling, vil dette vise hvordan saksbehandlingstiden har utviklet seg. Og endelig må en oversikt inneholde oppgave over antall søknader av de nevnte kategoriene som Utdanningsdepartementet har mottatt under denne regjeringen, og hvor mange som faktisk er innvilget.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Da Samarbeidsregjeringen overtok 19. oktober 2001 forelå det i departementet 45 ubehandlede søknader om nyetablering (24) og utvidelse (21) av grunnskoler og videregående skoler etter privatskoleloven.

Det har kommet 133 søknader til departementet i perioden 19. oktober 2001 - 28. mars 2003. Av disse gjelder 73 nyetableringer, og 60 gjelder utvidelser. 95 søknader er ferdigbehandlet, og av disse er 62 søknader innvilget. 22 av disse er godkjente nyetableringer, og 40 er godkjente utvidelser. De godkjente nyetablerte skolene fordeler seg slik:

Grunnskoler

Religiøse eller etiske grunner 11

Faglig-pedagogisk alternativ 7

Undervisning i utlandet -

Sum nye grunnskoler 18

Videregående skoler

Religiøse eller etiske grunner 2

Faglig-pedagogisk alternativ -

Undervisning i utlandet 1

Kvantitativt undervisningsbehov 1

Sum nye videregående skoler 4

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for nyetableringer i perioden 19. oktober 2001 - 28. mars 2003 er ca. 7,5 måneder, og for utvidelser er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden ca. 4 måneder. Dette innebærer en gjennomsnittlig saksbehandlingstid i nevnte periode på ca. 5,5 måneder. Departementet har tidligere gitt uttrykk for at kurante søknader fra skoler med allerede godkjente fagplaner skal kunne behandles i løpet 3-4 måneder. Departementet tar sikte på at dette kan gjennomføres innen utløpet av inneværende år.

Departementet har i dag 81 søknader til behandling, 29 gjelder grunnskoler og 52 gjelder videregående skoler.