Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:419 (2002-2003)
Innlevert: 25.03.2003
Sendt: 26.03.2003
Besvart: 01.04.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): I Dagens Næringsliv 21. mars går det fram at NHD har satt firmaet Deloitte & Touche på saken om å sjekke konkurranseforholdene mellom det spanske verftet Dragados og Kværner Rosenberg, i forhold til kontrakten Kværner Rosenberg nylig tapte i forhold til Snøhvit. Dette firma skal ifølge DN være det samme som er revisor for Dragados.
Medfører dette riktighet, og i så fall, mener statsråden dette er uproblematisk?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg vil først bekrefte at Nærings- og handelsdepartementet 4. mars 2003 tildelte et konsulentoppdrag til Deloitte & Touche Advokater DA. Oppdraget omfatter en sammenligning av rammebetingelsene for norsk offshorerettet verkstedindustri og skipsverftsindustrien med rammebetingelsene i Frankrike, Nederland og Spania. Arbeidet med å kartlegge forholdene i de fire landene ble startet umiddelbart og jeg vil få overlevert sluttrapporten fra oppdraget 31. mars 2003. Rapporten vil etter dette være offentlig. Regjeringen vil orientere Stortinget om resultatene av rapporten i revidert nasjonalbudsjett.

Arbeidet med å sammenligne rammebetingelsene for offshorerettet verkstedindustri og skipsbygging ble igangsatt etter en anmodning fra Stortinget 6. desember 2002. Stortinget bad på nevnte tidspunkt Regjeringen om å gi en beskrivelse av situasjonen for norsk offshorerettet verkstedindustri og å gjennomgå konkurransesituasjonen for denne industrien i forhold til andre EØS-land. Utgangspunktet for anmodningen var en forverring av den offshorerettede verkstedindustrien internasjonale konkurranseevne, og at det spanske verftet Dragados vant kontrakten for stigerørsbalkong og flammetårn til Kristin-feltet. I februar i år ble det videre klart at Dragados også ble tildelt kontrakten for gassbehandlingsanlegget til Snøhvit i konkurranse med blant andre Kværner Rosenberg.

På denne bakgrunn ser jeg det som viktig å få mer kunnskap om hva konkurranseforskjellene mellom bl.a. norske og spanske verft består i. Siden skipsbyggingsindustrien står overfor mange av de samme utfordringene som den offshorerettede verkstedindustrien og verftene i mange tilfeller kan benyttes til både bygging av plattformer og skip, ble det besluttet å gjennomføre en parallell kartlegging av rammebetingelsene for både offshorerettet verkstedindustri og skipsbyggingsindustrien. Oppdraget innebærer en bred og omfattende gjennomgang av ulike konkurransemessige forhold for disse verftene i de fire utvalgte landene Norge, Frankrike, Nederland og Spania. Gjennomgangen vil ikke berøre kontrakten mellom Statoil og Dragados for gassbehandlingsanlegget til Snøhvit. Videre vil den ikke innbefatte en direkte sammenligning av konkurranseforholdene ved henholdsvis Dragados og Kværner Rosenberg. Målsettingen er å få innsikt i hvilke forhold som kan forklare forskjellene i konkurranseevne mellom norske leverandører og andre EØS-leverandører. Gjennomgangen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon og inkluderer kartlegging av ulike offentlige støtteordninger samt skatte- og avgiftsnivå, arbeidsforhold, nasjonale krav til helse, miljø og sikkerhet m.m. i Norge, Frankrike, Nederland og Spania.

Tildelingen av konsulentoppdraget ble gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69. Oppdraget ble kunngjort 13. februar 2003 med svarfrist for anmodning om deltakelse 17. februar 2003. Totalt 11 konsulentselskaper/advokatkontorer meldte sin interesse. De fire leverandørene som ble vurdert som de beste, ble invitert til å levere tilbud på oppdraget innen 24. februar 2003. Etter en samlet vurdering av de innkomne tilbudenes pris og kvalitet ble oppdraget tildelt Deloitte & Touche Advokater DA 4. mars 2003.

Jeg har registrert at det i den senere tid er blitt stilt spørsmålstegn ved habiliteten til Deloitte & Touche siden selskapet også er revisor for Dragados i Spania. Nærings- og handelsdepartementet var ved tildelingen av konsulentoppdraget kjent med denne problemstillingen. Deloitte & Touche informerte departementet uoppfordret tidlig i prosessen om sin rolle som revisor for Dragados. Nærings- og handelsdepartementet, i likhet med Deloitte & Touche, anså imidlertid ikke dette for å være et avgjørende problem. For det første er konsulentoppdraget tildelt Deloitte & Touche Advokater DA, dvs. selskapets advokatdel, som opererer uavhengig av revisjonsdelen av selskapet. Videre skal oppdraget kun basere seg på offentlig tilgjengelig informasjon og innebærer ikke gransking av enkeltbedrifters regnskaper.

Det er vanlig at de store aktørene i petroleumsrettet industri og skipsbygging benytter store internasjonale konsulent- og revisjonsselskaper for sine revisjonsoppdrag. Også andre tilbydere til oppdraget var i samme situasjon som Deloitte & Touche, i den forstand at de er revisorer for verft som leverer til offshore- eller skipsfartsindustrien.

De store internasjonale konsulentselskapene er i egenskap av sin størrelse og sitt nettverk både attraktive og konkurransedyktige for oppdrag knyttet til sammenligninger mellom land. Deres mulighet til å få oppdrag avhenger av at de beholder sin integritet og et godt rykte i bransjen. Jeg har følgelig full tillit til at Deloitte & Touche foretar en uhildet sammenligning av konkurranseforholdene i petroleumsrettet verkstedindustri og skipsbyggingsindustrien mellom Norge, Frankrike, Nederland og Spania.