Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:420 (2002-2003)
Innlevert: 25.03.2003
Sendt: 26.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Fra baker- og konditorbransjen blir det hevdet at rammeforholdene til bransjen er vanskelig, og at dette har resultert i økt import av halvfabrikata. Særlig er det listepris på hvetemel, samt at toll på ferdigvarer faller, som har gjort at importen er doblet på fire år. I tillegg kommer selvsagt et høyt kostnadsnivå i Norge, lønn, rente og kronekurs.
Hvilke tiltak ser landbruksministeren kan gjøres, samtidig som en ønsker at denne bransjen fortsatt skal foredle norskprodusert mel?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Den norske næringsmiddelindustrien blir i økende grad eksponert for internasjonal konkurranse. Importstatistikken for de seneste årene viser at importen særlig har økt for bearbeidede landbruksvarer, herunder melbaserte produkter som deiger og frosne og halvstekte brødvarer.

For disse bakervarene er det som for en rekke bearbeidede landbruksvarer, etablert et system for råvareprisutjevning (RÅK) der tollsatsen inn til Norge skal utjevne for forskjeller i priser på råvarer som inngår i ferdigvarene. For bakervarer innebærer dette at tollsatsene skal utjevne for forskjeller i melpriser mellom Norge og EU og således sikre like konkurransevilkårene for disse varene innenfor EØS-området.

Tollsatsene i RÅK-systemet er faste. Dette innebærer at utviklingen i melpriser i Norge sammenlignet med resten av EØS-området direkte vil påvirke konkurransesituasjonen for norske bakervarer sammenlignet med utenlandske importvarer. Økte forskjeller i melpriser medfører svekket konkurransekraft. I den senere tiden har både bransjeorganisasjoner og enkeltbedrifter i møter med Landbruksdepartementet tatt opp spørsmålet om konkurransesituasjonen i bakerbransjen og pekt spesielt på konkurranseulemper ved bruk av norsk mel.

Landbruksdepartementet er opptatt av å sikre bakerbransjen rammebetingelser med hensyn til tollvern og råvarepriser som legger til rette for norsk produksjon av bakervarer. Dette er problemstillinger som vil bli vurdert i forbindelse med det kommende jordbruksoppgjøret, men det er ennå for tidlig å kommentere eventuelle tiltak som vil bli foreslått fra departementets side. I denne sammenhengen må en òg se på marginene i hele kjeden fra kornmottaket til bakeren.

En konkurransedyktig bakerbransje vil være svært viktig for underleverandørene til denne industrien, både primærprodusenter og annen foredlingsindustri. Myndighetene alene kan imidlertid ikke sikre industrien konkurransekraft for å møte utfordringene bransjen står overfor. Minst like viktig vil være industriens egen evne til utvikling og markedsorientering. En solid innsats på dette området vil være en forutsetning for å kunne lykkes i et stadig mer krevende marked.