Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:423 (2002-2003)
Innlevert: 26.03.2003
Sendt: 26.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Et hovedmål i Regjeringens politikk på filmområdet er å oppnå bred publikumsoppslutning. 21 norske filmer har planlagt premiere i 2003. Ingen norske filmer er i utgangspunktet tekstet for et norsk publikum. Filmene er derfor ikke tilgjengelige for hørselshemmede. Den offentlige støtten som gis til filmproduksjon, har ingen betingelser knyttet til teksting.
Kan statsråden gi en oversikt over de tiltak som er, og vil bli, satt i verk for å gjøre norske filmer tilgjengelig for hørselshemmede?

Begrunnelse

I NOU 2001:22 "Fra bruker til borger" står følgende i kapittel 8.3.6 Film:

"Mange hørselshemmede er utestengt fra å se norsk film, da ingen norskproduserte spillefilmer med norsk tale er tekstet. Dette ekskluderer en rekke mennesker fra å kunne få tilgang til kulturlivet. Utgiftene forbundet med teksting av film synes liten i forhold til den statlige støtte som gis norsk filmproduksjon. Det er heller ikke knyttet noen betingelser til den offentlige støtten om teksting. Offentlig støtte til "Sofies verden" utgjorde 19,5 millioner kroner. Teksting av de 52 kopier som er laget av filmen ville ha kostet 213000 kroner (kilde: Norsk Filminstitutt)."

I forskrift for tilskudd til filmformål, § l-l Formål, står det bl.a. at tilskuddsordningene skal bidra til at norsk filmproduksjon når et størst mulig publikum (kilde: www.filmfondet.no/stotteordninger).
Tall fra det tidligere Statens institutt for folkehelse viser at det er 600 000 hørselshemmede i Norge, noe som refereres i Sosialdepartementets og Helsedepartementets handlingsplan "Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede".
En samlet FKA-komité påpekte i Budsjett-innst. S. nr. 2 (2001-2002) under 6.14 Kap. 334 Film- og medieformål, under avsnittet Teksting av film, følgende: "Komiteen vil påpeke at det er viktig for at publikum med spesielle behov, som hørselshemmede, skal kunne ha mulighet til å se filmer tekstet.
Dette er kostnadskrevende, men med de nye digitale muligheter er det mulig å tekste filmer til en mindre kostnad enn ved en analog prosess. Komiteen understreker viktigheten av at de involverte parter går i en dialog for å finne fram til løsninger som gjør at alle kan ha glede av filmer."

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Norsk filminstitutt har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet utarbeidet en rapport om teksting av norskproduserte filmer. Norsk filminstitutt er i sin rapport positiv til innføring av en ordning med teksting av statsstøttede norskproduserte filmer. Å pålegge teksting av norskproduserte filmer for hørselshemmede vil imidlertid ha kunstneriske, tekniske og økonomiske aspekter ved seg. Departementet vil derfor sende rapporten ut på høring til de berørte parter, som et ledd i det videre arbeidet med denne problemstillingen.