Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:424 (2002-2003)
Innlevert: 26.03.2003
Sendt: 27.03.2003
Besvart: 04.04.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva mener statsråden er rimelig behandlingstid å kunne forvente ved lønnsgarantifondet?

Begrunnelse

Jeg har fått en henvendelse fra noen unge mennesker som har arbeidet i et firma hvor man ikke har fått lønn i august/september i fjor, og hvor det ble åpnet konkurs ved Oslo skifterett 4. oktober 2002.
Vedkommende sendte søknad om lønnsgarantidekning til bostyret den 8. november 2002. Lønnsgarantifondet bekreftet at de hadde mottatt søknaden tidlig i desember 2002. Det ble da opplyst at fondet hadde 2-3 måneders behandlingstid.
Etter to henvendelser til bostyrer for å purre på pengene, tok personen, etter de opplysninger jeg har fått, kontakt med lønnsgarantifondet den 13. mars 2003 for å høre hvordan det gikk med saken. Det ble da sagt at søknaden lå i bunken, men at den ikke var påbegynt. På spørsmål om når saken ville bli behandlet, ville ikke saksbehandleren svare på når man kunne forvente at søknaden var ferdigbehandlet. Dette ble begrunnet med at man hadde gitt anslag på saksbehandlingstid tidligere, og ikke klart å holde disse, samt at man derfor nå ikke vil love noe.
Problemet med at man ikke kan få klare datoer fra lønnsgarantifondet, er at når det gjelder private regninger som strøm, renovasjon etc. som forfaller til betaling, har man ikke noen klare datoer som kan gjøre det lettere å forhandle med kreditorer og få utsettelse. Personen i denne saken har også hatt trøbbel med å få utsettelse i banken mer enn fire måneder. En slik usikkerhet rundt når man får penger skaper nødvendigvis store bekymringer. Uten at venner og familie stiller opp og hjelper til, vil man fort kunne ende på gata eller måtte søke hjelp hos sosialkontoret. Dette siste er noe svært mange mennesker kvier seg for. Lønnsgarantifondet som arbeider med mange mennesker som har en økonomisk vanskelig situasjon, må etter mitt syn ha et raskt saksbehandlingstempo. Det må også kunne gis klare frister som må kunne holdes.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Det har vært et økende antall konkurser. Ved henvendelse til lønnsgarantiseksjonen i Direktoratet for arbeidstilsynet, som administrerer lønnsgarantiordningen, har jeg fått opplyst at det var en økning på 24,4 pst. i antall innkomne saker fra 2001 til 2002. Skriftlige enkelthenvendelser økte i samme periode med 28,8 pst.

Direktoratet for arbeidstilsynet har som målsetting i årets virksomhetsplan i direktoratet å kunne besvare henvendelser i løpet av 2 måneder. Registreringer av svartid fra april og ut året 2002 viser at ca. 74,5 pst. av brev som krevde svar ble besvart innen 2 måneder (35 pst. innen 1 måned), ca. 19,5 pst. mellom 2 og 3 måneder, og ca. 6 pst. etter 3 måneder eller mer.

I kompliserte saker kan det bli nødvendig å innhente ytterligere opplysninger for å avgjøre saken på best mulig grunnlag. Dette kan medføre lengre saksbehandlingstid, men det er samtidig nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling. For å følge opp den sterke økningen i antall saker har lønnsgarantiseksjonen blitt tilført 6 engasjementstillinger med varighet ut 2003. I tillegg vil det i løpet av første halvår i år være tilsatt 5 nye saksbehandlere i Vardø.

Med nevnte forsterkninger på saksbehandlersiden, forventer jeg at andelen av henvendelser som besvares i løpet 2 måneder forbedres vesentlig.

Saksbehandlerne i lønnsgarantiseksjonen er påpasselige med å orientere arbeidstakere som ringer om at svartiden varierer og bl.a. vil avhenge av sakenes kompleksitet og omfang. En grunn til at det er vanskelig å gi eksakt svar på når utbetaling kan forventes i en konkret sak, er f.eks. at en saksbehandlers portefølje kan inneholde saker med krav hundre arbeidstakere i ett konkursbo.

Jeg vil presisere at jeg ikke har opplysninger om hvilken sak det refereres til i spørsmålet. Jeg kan derfor ikke vurdere om det er spesielle forhold som kan ha medført ekstra lang behandlingstid i denne konkrete saken.

For øvrig gjør jeg oppmerksom på at majoriteten av arbeidstakerne som søker lønnsgarantidekning, vil ha rettigheter i forhold til forskuttering av dagpenger. Dette vil kunne avhjelpe en akutt vanskelig økonomisk situasjon for mange, i påvente av utbetalinger fra garantiordningen.