Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:425 (2002-2003)
Innlevert: 26.03.2003
Sendt: 27.03.2003
Besvart: 01.04.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I september i fjor oppmoda statsråden alle ordførarane i landet til å senda inn tre framlegg til forenklingar i regelverk og forskrifter.
Kva resultat medførte denne oppmodinga, og korleis fylgjer departementet opp innspela?

Begrunnelse

Forenkling er noko både lokale og sentrale folkevalde seier dei er opptekne av. Det er viktig å få til resultat på dette feltet. Eg meiner statsråden her tok eit interessant initiativ og ber om ein oversikt over kva forslag ho fekk inn.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg deler Magnhild Meltveit Kleppas oppfatning om at det er viktig å gi kommunene/fylkeskommunene større handlingsrom ved å fjerne regelverk rettet mot kommunesektoren. Lokale ønsker og behov vil ikke kunne imøtekommes gjennom standardiserte løsninger gitt av staten. Kommunene må derfor se tjenestetilbudet til sine innbyggere som en helhet. Det må være kommunepolitikerne som må finne den rette løsningen for deres kommune. Statens jobb bør være å legge til rette for at kommunene kan velge og prioritere hva som er viktigst og hvordan tjenestene skal utføres.

I forbindelse med idédugnaden/e-postaksjonen mottok departementet i underkant av 100 innspill. Forslagene og synspunktene som kom inn gikk i stor grad, ikke overraskende, på at kommunene ønsker mindre detaljstyring og rapportering, samt mindre bruk av øremerkede tilskudd. Kommunene ønsker størst mulig bruk av rammefinansiering til kommunene, slik at den enkelte kommune kan prioritere ut fra lokale behov. Det understrekes at kommunenes ønsker om større handlingsfrihet i stor grad handler om å ha tillit til kommunene og respekt for at oppgaver blir løst forskjellig ut fra lokale forhold og behov. Det ble også pekt på at det har vært altfor mange tidkrevende og kostbare reformer på kort tid og noen signaliserte ønske om en reformpause.

Av de mange forslagene som kom inn i forbindelse med idédugnaden/e-postaksjonen, gikk noen problemstillinger igjen:

- Veiledende retningslinjer må ikke utformes slik at de i praksis fremstår som minimumsstandarder. Det store antallet rundskriv er også et problem.

- Tekniske krav og arealkrav gir administrativt merarbeid og dyrere løsninger.

- Lovbestemmelser som stiller krav om bestemte fagstillinger, bør oppheves.

- Det er uheldig med plankrav fra ulike statlige instanser. Plankravene må samordnes. Kravene til dokumentasjon når det gjelder statlige overføringer, spesielt de som er øremerkede, er altfor store.

- Lovsperrer mot interkommunalt samarbeid bør fjernes.

- Økt statlig tilsyn vanskeliggjør forenkling. Tilsynet må være mer samordnet og mindre fragmentert. Flere av tilsynene fokuserer på detaljer. I stedet bør en fokusere på kvalitet, hjelp og assistanse til kommunene. Tilsyn, veiledning og politikkformidling bør være samlet, gjerne i regi av fylkesmannen.

Kommunal- og regionaldepartementet har forelagt de innkomne forslagene for de berørte departementene og har en prosess på oppfølging av aktuelle forslag. Stortinget vil i kommuneproposisjonen for 2004 få en omtale av idédugnaden/e-postaksjonen, og det vil bli gitt en oversikt over de innspillene som inngår i videre arbeid.

Jeg legger ved dette brevet en oversikt over forslagene og synspunktene som kom inn.

Vedlegg til svar:

Forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren. Forslag i forbindelse med idédugnaden 4. september 2002 og statsrådens e-postinvitasjon 18. september 2002 til alle landets ordførere.