Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:429 (2002-2003)
Innlevert: 27.03.2003
Sendt: 28.03.2003
Besvart: 04.04.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil finansministeren gjøre for å opprettholde norsk eierskap til infrastrukturen i verdipapirmarkedet, og hvordan vil han samtidig ivareta hensynet til eierbegrensningsreglene i de enkelte institusjonene?

Begrunnelse

Gjennom oppslag i mediene den siste tiden har det kommet fram at finansministeren er kjent med utenlandsk interesse for en overtakelse av infrastrukturen i det norske verdipapirmarkedet. En slik utvikling er gjort mulig gjennom privatiseringen av Oslo Børs, og sist gjennom omdanningen av Verdipapirsentralen til allmennaksjeselskap. Denne omdanningen ble gjennomført til tross for at mindretallet på Stortinget advarte mot at det på sikt kunne føre til utenlandsk eierskap. Ut fra finansministerens uttalelser til mediene kan det virke som om han nå er enig i at dette ikke vil være en ønsket utvikling.
En mulig løsning som ivaretar norsk eierskap kan innebære at store norske aktører kjøper seg opp i selskapene. Både børsen, Verdipapirsentralen og Norsk Oppgjørssentral er imidlertid underlagt eierbegrensningsregler. Det har fra enkelte hold vært tatt til orde for å gi dispensasjon fra disse. Eierbegrensningsreglene har imidlertid hatt som hensikt å hindre at dominerende aktører i markedet skal få stor grad av kontroll over infrastrukturen, og det har vært bred støtte i Stortinget for at disse reglene skal være del av lovverket.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Etter mitt syn er det viktig at eierstrukturen i institusjoner som Oslo Børs, Verdipapirsentralen og Norsk Oppgjørssentral bidrar til en hensiktsmessig videreutvikling av det norske verdipapirmarkedet. I den forbindelse kan langsiktige eiere med innsikt i norske markedsforhold ha en viktig funksjon, herunder også norske finansinstitusjoner mv. Etter min vurdering påhviler det imidlertid først og fremst de private investorer mv. å sørge for en slik hensiktsmessig eierstruktur innenfor gjeldende regelverk.

Det vises i den forbindelse til at alle investorer i børser, verdipapirregistre og oppgjørssentraler er underlagt eierbegrensninger, uavhengig av nasjonalitet. Finansdepartementet kan gjøre unntak fra disse reglene. Ved avgjørelsen av eventuelle dispensasjonssøknader vil en imidlertid ikke kunne ta hensyn til søkers nasjonalitet.