Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:432 (2002-2003)
Innlevert: 27.03.2003
Sendt: 28.03.2003
Besvart: 08.04.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Arbeidsledige som ønsker å starte med egenetablering og komme inn under ordningen med "dagpenger under etablering", vil ikke få dette innvilget før den arbeidssøkende fremskaffer en næringsfaglig vurdering. En slik vurdering koster mellom 2 - 3 000 kr, avhengig av hvor omfattende og komplisert ideen er. Tidligere ble ordningen finansiert som AMO-hjelpetiltak, eller over ordningen med jobbskapingsmidler. Slik er det ikke i dag.
Vil statsråden gjeninnføre disse ordningene?

Begrunnelse

Arbeidsledige og mennesker på attføring som ønsker å etablere en egen bedrift, kan i dag søke dagpenger under etablering. Det kan søkes om dagpenger i inntil 6 måneder i en utviklingsfase og inntil 3 måneder i etableringsfasen.
For å få innvilget dagpenger under etablering må søkeren, den arbeidsledige, fremlegge en næringsfaglig uttalelse fra fylkeskommunen eller kommunen. Arbeidsdirektoratet kan bestemme at slik uttalelse kan innhentes fra annen faglig instans. Østfold Bedriftssenter AS har i 3 år utarbeidet slike uttalelser for Aetat i Østfold.
Dersom etablereren ikke ser seg økonomisk i stand til denne utgiften kan Aetat heller ikke innvilge "dagpenger under etablering". Dette blir da en ond sirkel.
Arbeidsledige som vil skape sin egen arbeidsplass er en ressurs for samfunnet på flere måter. For det første tar de tak i sin egen situasjon, og arbeider seg ut av ledighetskøen. For det andre bidrar de til etablering av nye arbeidsplasser, noe Norge trenger. Kostnadene med næringsfaglige vurderinger og i noen gratis etableringsrådgivning burde kunne dekkes av Aetat, som en kvalitetssikring av dagpengebruken.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg er enig i at det er viktig å legge forholdene til rette for dem som vil skape nye arbeidsplasser. Dette er også bakgrunnen for at Aetat har ordninger som gir mottakere av dagpenger og attføringspenger mulighet til å beholde ytelsene i et begrenset tidsrom under etablering av egen virksomhet.

Et av vilkårene for å komme inn under ordningen er at etableringen antas å kunne gjøre vedkommende selvforsørget. For å få et realistisk grunnlag for denne vurderingen, må søker innhente en næringsfaglig vurdering. Fram til 1995 ble alle næringsfaglige vurderinger i forbindelse med behandling av søknader om dagpenger under etablering av egen virksomhet innhentet fra offentlige organer (fylkeskommuner og senere også kommuner). Ved forskriftsendring i 1995 fikk Arbeidsdirektoratet hjemmel til å bestemme at uttalelsen alternativt kunne innhentes fra annen faglig instans. Direktoratet valgte å la etablerere i kommuner og fylkeskommuner, der det ble meldt om kapasitetsproblemer, innhente vurdering fra annen instans som direktoratet vurderte som kompetent. I denne forbindelsen ble det bestemt at eventuelle krav om honorarer måtte dekkes av det aktuelle arbeidskontors budsjett.

Ved forskriftsendring av 26. november 1996 ble det imidlertid presisert at utgifter til innhenting av næringsfaglig vurdering ikke skulle dekkes av arbeidsmarkedsetaten. Da det i 2000 ble innført en ordning med attføringspenger under etablering kom en til at det ikke var grunnlag for å ha andre regler om dekning av utgifter til næringsfaglig vurdering på dette området.

Ingen brukere som vil etablere seg blir pålagt å dekke utgifter til innhenting av næringsfaglig vurdering. I enkelte kommuner og fylkeskommuner vil brukeren imidlertid bli stilt overfor valget mellom å vente på en gratis vurdering fra et offentlig organ eller å betale for vurderingen. De opplysningene som det har vært mulig å innhente fra Aetat, tyder på at det fortsatt er slik at de aller fleste næringsfaglige vurderinger innhentes fra offentlige instanser og at tjenesten dermed for de fleste brukerne er gratis.

Min holdning er imidlertid at denne kostnaden faller inn under hva det offentlige bør dekke for å legge forholdene til rette for etablering av egen virksomhet. Jeg vil takke representanten for at hun har satt søkelys på problemstillingen, og jeg vil sette i gang et arbeid for å se på behovet for regelendringer.