Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:436 (2002-2003)
Innlevert: 28.03.2003
Sendt: 28.03.2003
Besvart: 04.04.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I Stortingets behandling av friluftsmeldingen var det stort fokus på å rydde opp i reglene om strandsonen. Dette har tydeligvis ikke nyttet, for det utkjempes fortsatt mange lokalpolitiske slag i den norske strandsonen. Behovet for å rydde opp er stort, siden dagens reglement tydeligvis tolkes inkonsekvent og skaper usikkerhet og frustrasjon hos mange grunneiere.
Vil statsråden ta initiativ til å klargjøre lovverkets intensjoner og sikre den private eiendomsretten?

Begrunnelse

Ifølge Stavanger Aftenblad 14. mars 2003 holder Sandnes kommune på å rydde opp blant ulovlige bygg i strandsonen. I midten av mars behandlet Utvalg for byutvikling to bryggeforlenginger som er pålagt revet. Bryggene ligger med få meters mellomrom på Usken. Begge eierne klaget på rivningskravene, men bare én ble hørt. Begge bryggene er angiverlig oppført uten søknad. Den ene bryggen ble likevel spart fordi den ble oppført før det kom reguleringsplan. Begge disse sakene skal innom fylkesmannen før utfallet er endelig. I en tilsvarende sak i samme området som utvalget har behandlet tidligere, ble det derimot gjort rivningsvedtak på en brygge oppført tidligere enn ovennevnte brygge, som ble spart. På bakgrunn av mange lignende avgjørelser mener Stavanger Aftenblad at politikerne vingler i strandsonebehandlingen. Tar man for seg andre typer strandsonetiltak, som naust og hytter, vil forvirringen øke ytterligere. Ifølge Stavanger Aftenblad er det legitimt å peke på forskjellsbehandlingen og de påfølgende problemene den skaper.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det er kommunene som har ansvaret for arealforvaltningen og behandlingen av enkeltsaker vedrørende bygging og fjerning av ulovlige tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, som i tilfelle fatter endelig vedtak. Ved saksbehandlingen skal det tas hensyn til strandsonen, men eierens rettssikkerhet og eiendomsrett er også viktig, og det skal ikke foretas urimelig forskjellsbehandling.

Det er adgang til å bringe fylkesmannens vedtak inn for Sivilombudsmannen, eller ved søksmål bringe saken inn for domstolene. Når det gjelder ulovlige byggearbeider, gir plan- og bygningsloven særlige regler. Plan- og bygningsmyndighetene kan utferdige forelegg mot den som ikke etterkommer pålegg om riving, og vedkommende kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvet.

Jeg er kjent med at Sandnes kommune har etablert et spesielt prosjekt for å foreta en opprydding av ulovlig oppførte byggverk og konstruksjoner i kommunens hytteområder, hvor strandsonen er særlig prioritert. Jeg har ikke foranledning til å gi nærmere kommentarer til de konkrete sakene som nevnes i spørsmålet, når det er kommunen og fylkesmannen som har ansvaret for saksbehandlingen.