Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:445 (2002-2003)
Innlevert: 31.03.2003
Sendt: 31.03.2003
Besvart: 04.04.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Ifølge oppslag i Stavanger Aftenblad 6. mars trenger Forsand Sandkompani mer plass. Fire gamle gravhauger oppå sandmassene stopper utvidelsen. I området er det totalt ca. 15 gravhauger, som ble fredet av daværende miljøvernminister Siri Bjerke i 2001. Dersom de fire aktuelle gravhaugene frigis, kan driften i sandkompaniet forlenges med flere år, og sikre rundt 20 arbeidsplasser i distriktet.
Vil statsråden sikre at arbeidsplasser kan gå hånd i hånd med vernearbeidet?

Begrunnelse

Uttak av sand til mørtelproduksjon har pågått i mange år, og er en meget viktig del av kommunens næringsliv. Et 20-talls personer er sysselsatt i denne produksjonen. Selskapet står bak en tredjedel av all tørrmørtelproduksjon i Norge.
Ifølge involverte personer på Forsand var det for ca. 20 år siden en forundersøkelse i forbindelse med frigjøring av grunn til mørtelproduksjon. Rogaland arkeologiske museum (RAM) var på den tiden velvillig til å avdekke gravhaugene. Sandkompaniet konkluderte da med at de ikke ville ha behov for å ta ut masse før om ca. 10-15 år. Kommunen, grunneier og sandkompaniet fikk forståelsen av at RAM valgte å utsette dette arbeidet til det ble mer aktuelt, men at utgravingen skulle skje på et senere tidspunkt.
Dette er senere imøtegått av RAMs nåværende ledelse, som fremmet innstilling om vern da saken var oppe hos fylkesmannen i Rogaland. De fikk også gehør hos daværende statsråd Bjerke.
Lokalbefolkningen har reagert på at man ikke kan foreta utgraving av 4 av totalt 15 gravhauger. En slik utgraving ville både avdekke eventuelle historiske funn samt sikre sårt tiltrengte arbeidsplasser. Lokale personer har også reagert meget sterkt på at fylkesmannen i Rogaland også er styreformann i RAM, og mener dette vitner om inhabilitet. En vurdering av habilitetsspørsmålet hadde vært ønsket.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: De aktuelle gravhaugene er automatisk fredet etter kulturminneloven. Etter at reguleringsplanen, pga. innsigelse, ble behandlet av Miljøverndepartementet i mars 2001 ble området de ligger i regulert til spesialområde bevaring.

Jeg har fått opplyst at det for tiden pågår et nytt reguleringsplanarbeid i regi av Forsand kommune, der arealene til Forsand Sandkompani blir gjort til gjenstand for vurdering. Reguleringsplanen er i disse dager ute på offentlig høring. Området med de fire gravhaugene har i denne prosessen, slik jeg har forstått det, ikke vært vurdert av kommunen som aktuelt for utvidelse av sandtaket. Området er derfor foreslått videreført som spesialområde bevaring etter plan- og bygningsloven § 25-6. Ut over det kan jeg dessverre ikke uttale meg om den konkrete saken, da den ved en eventuell innsigelse kan bli forelagt meg til endelig avgjørelse.

Når det gjelder spørsmålet om Tora Aasland sin habilitet i saken, er det ingen av de involverte partene i saken som har tatt opp dette. Det er et vilkår etter forvaltningsloven at det må være en part i saken som reiser krav om dette. På denne bakgrunn ser jeg ingen grunn til å få spørsmålet nærmere vurdert.