Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:440 (2002-2003)
Innlevert: 28.03.2003
Sendt: 28.03.2003
Besvart: 04.04.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Ein samla energi- og miljøkomité bad i budsjettinnstillinga Miljøverndepartementet finna ei finansiell løysing for Lyngheisenteret på Lygra i Horgaland. I eit brev til senteret 7. mars d.å. avslår Miljøverndepartementet å ta slike initiativ. Eit ynskje om eit møte mellom senteret, fylkesordføraren i Hordaland og miljøvernministeren vert òg avslege.
Meiner statsråden at dette er å følgja opp ein samla komité sitt pålegg om å finna ei løysing for Lyngheisenteret?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg oppfatter henvendelsen dit hen at det ønskes redegjort for hvordan det skal finnes en løsning for Lyngheisenteret.

Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet har gått inn med et ekstraordinært tilskudd til drift og utredning på inntil 1,1 mill. kr til Lyngheisenteret. Dette for å løse den akutte økonomiske situasjonen.

Av summen på 1,1 mill. kr skal inntil 100 000 kr gå til å få utredet nærmere Lyngheisenterets økonomi og organisering. Mandat for denne utredningen skal utarbeides av styret for Lyngheisenteret i samarbeid med de to berørte departement. I tillegg skal styret redegjøre for hvordan senteret kan drives i fremtiden uten ekstraordinære statlige tilskudd og der det er balanse mellom drift og utgifter. Tilskuddet vil utbetales straks styret skriftlig bekrefter at det er inneforstått med disse forutsetninger. Jeg gjør samtidig oppmerksom på at dette ekstraordinære tilskuddet ikke innebærer at de to berørte departement er innstilt på å gå inn i en ordning med årlig statlig driftsstøtte.

I perioden 1997-2002 mottok stiftelsen 3 mill. kr til konkrete prosjekt/tiltak over budsjettene til Miljøverndepartementet (MD)/Riksantikvaren (RA).

Stiftelsen Lyngheisenteret har ved flere anledninger hatt møter med MD både på politisk og administrativt nivå. Stiftelsen har også hatt møter med andre berørte departementer. MD har bl.a. tatt initiativ til et fellesmøte den 8. november 1999 mellom styringsgruppen for senteret og berørte departementer for å vurdere på hvilken måte de ulike departementene kunne bidra innenfor eksisterende ordninger og budsjettmidler.

På bakgrunn av dette møtet ble det gitt en samlet tilbakemelding fra departementene i mars 2000. I dette brevet konkluderes det med at departementene mener den statlige finansieringen av prosjektet har vært tilstrekkelig i forhold til de rammer som lå til grunn ved oppstarten av prosjektet. Videre ble det pekt på at departementene har gitt store tilskudd til prosjektet og som stort sett har vært i tråd med det opprinnelige budsjettet. Det ble også vist til at verken MD, LD, KRD og daværende KUF og KD hadde sentrale midler til å finansiere prosjektet ytterligere. Enkelte av departementene hadde likevel regionale midler som stiftelsen ble oppfordret til å søke om på ordinært vis gjennom fylkesmannen eller fylkeskommunen.

Miljøverndepartementet har vært en pådriver for å markere Lyngheisenteret og det er positivt at departementets nominasjon av Lyngheisenteret til UNESCO/Melina Mercouris kulturlandskapspris førte til at Lyngheisenteret ble tildelt prisen i 2001. Jeg hadde også gleden av å besøke Lyngheisenteret den 28. mai 2002 for å bidra til en ordentlig markering av mottagelsen av prisen. I brev fra meg til stiftelsen den 5. desember 2002 ble det vist til at Riksantikvaren bidro til å sikre den norske egenfinansieringen slik at Lyngheisenteret gis anledning til å delta i og lede et prosjekt under EU-programmet Culture 2000/European Heritage.