Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:441 (2002-2003)
Innlevert: 28.03.2003
Sendt: 28.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at organisasjoner som er regnskapspliktige etter lotteriloven, men ikke etter regnskapsloven, skal kunne ha avvikende regnskapsår?

Begrunnelse

Et stort antall organisasjoner er i den situasjon at de ikke er regnskapspliktige i henhold til regnskapsloven. Samtidig kan organisasjonene være regnskapspliktige i henhold til lotteriloven, hvis de f.eks. driver bingovirksomhet for å finansiere sine hovedaktiviteter.
Mange av disse organisasjonene har gode grunner til ikke å følge vanlig regnskapsår. Dette gjelder både sesongbetonte idretter, spesielt vinteridretter, og politiske lokallag. For de politiske lag er "sesongen" alltid en følge av når offentlige valg holdes. Det kan være opptil 6 000 organisasjoner i en slik situasjon.
Enkelte organisasjoner som har blitt møtt med krav om regnskap i henhold til "vanlig" regnskapsår, har søkt om avvikende regnskapsår. Disse har fått avslag.
For at opptil 6 000 organisasjoner ikke skal måtte søke om avvikende regnskapsår, og eventuelt gjennomgå ankebehandling, kan dette løses langt enklere. Finansdepartementet kan vurdere og utforme en forordning som fritar organisasjoner som må innlevere regnskap i henhold til lotteriloven, men som ikke er regnskapspliktige etter regnskapsloven, fra "vanlig" regnskapsår.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Av § 1-2 første ledd nr. 13 i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) følger at regnskapspliktige etter denne loven er "andre som etter særskilt bestemmelse i eller i medhold av lov har regnskapsplikt etter regnskapsloven".

Det følger av lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 4f at den som er godkjent eller autorisert i medhold av §§ 4b og 4c er regnskapspliktig etter regnskapsloven med mindre tilsvarende regnskapsplikt følger av annen lovgivning. Av bestemmelsens tredje ledd følger at Lotteritilsynet kan gi dispensasjon fra reglene om regnskapsplikt i paragrafen.

Regnskapsloven fastsetter i § 1-7 første ledd at regnskapsåret er kalenderåret. Departementet kan i særlige tilfelle ved enkeltvedtak eller forskrift gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

I praksis har en på bakgrunn av lovens forarbeider (NOU 1995:30, Ot.prp. nr. 42 (1997-98) og Innst. O. nr. 61 (1997-97), lagt vesentlig vekt på to kriterier ved vurderingen av om det bør gis tillatelse til å benytte avvikende regnskapsår; virksomheten må være sterkt sesongbetont og regnskapene må bli mer informative ved anvendelsen av avvikende regnskapsår. Ved vurderingen må det videre ses hen til at unntaksadgangen etter lovens ordlyd ("i særlige tilfeller") er snever.

Lovens forarbeidere synes på denne bakgrunn å tale mot at det gis unntak i de tilfeller som trekkes frem i dette brev.

Bestemmelsen i lotteriloven § 4f ble vedtatt ved lovendring 21. desember 2000 nr. 119 om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v., dvs. etter vedtagelsen av regnskapsloven og den aktuelle bestemmelsen om at regnskapsåret er kalenderåret.

En vurdering av om organisasjoner som har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13, jf. § 4f i lotteriloven bør unntas fra kravet om å benytte kalenderåret som regnskapsår, bør etter min vurdering foretas med utgangspunkt i de hensyn som begrunner regnskapsplikt for slike organisasjoner. Jeg vil på bakgrunn av din henvendelse ta spørsmålet opp med kultur- og kirkeministeren.

For øvrig gjør jeg oppmerksom på at Lotteritilsynet, etter det jeg har fått opplyst, har lagt om sin praksis etter lotteriloven § 4f tredje ledd slik at organisasjoner med lotteriinntekter under 100 000 kr i året etter søknad kan få dispensasjon fra regnskaps- og revisjonsplikten etter lotteriloven § 4f første og annet ledd.