Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:442 (2002-2003)
Innlevert: 28.03.2003
Sendt: 31.03.2003
Besvart: 04.04.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I budsjettavtalen mellom Regjeringen og FrP forelå det en ny post 74 under Fartøyvern. I merknadene ble fartøyene DS "Skibladner" og "Anna Rogde" spesielt fremhevet. I forhåndstilsagn for 2003 er det i fra Riksantikvaren kun tildelt 500 000 kr for inneværende år, mens behovet er ca. 2 mill. kr for DS "Skibladner".
Vil statsråden sørge for at årets tildelingen til DS "Skibladner" økes eller sikres, slik at båten kan settes i stand til sesongstart?

Begrunnelse

I 1995 var det 144 vernede fartøyer her i landet. Tilsvarende tall for 2001 er 175. Dette er fartøyer som er underlagt antikvariske bevaringsforpliktelser som et resultat av bindene avtale mellom fartøyeier og Riksantikvaren. Slike avtaler har blitt etablert i forbindelse med a) økonomiske tilskudd, b) status som verneverdig skip eller c) ved at kondemnerte fiskefartøyer har blitt fritatt fra destruksjonskravet på bakgrunn av Riksantikvarens anbefalinger. Tallet er svært lavt sett på bakgrunn av den kulturhistoriske betydningen fartøyene har hatt for norsk næringsliv, samferdsel og samfunnsutvikling. Miljøverndepartementets ideelle mål om å sikre og sette i stand et representativt utvalg fartøyer kan vanskelig nås, men Riksantikvaren arbeider for at representativiteten skal bli bedre. De 175 vernede fartøyene er et resultat av ulike initiativer tatt av enkeltpersoner, museer, foreninger o.l., og sammensetningen av flåten er derfor tilfeldig. Mange av objektene er i meget dårlig forfatning og vil trenge store ressurser for å kunne bli operative. I perioden 1967-2001 har til sammen 138 ulike fartøyer mottatt offentlig tilskudd fra enten Norsk kulturråd, Miljøverndepartementet og/eller Riksantikvaren. Totalt har 156 mill. kr blitt fordelt på disse 35 årene. Riksantikvaren har hatt ansvaret for fordelingen av de statlige fartøyvernmidlene siden 1989.
Som det går fram av DS "Skibladners" søknad om dokumentasjoner, er dette reparasjoner som må utføres etter pålegg fra Sjøfartsdirektoratet hvis båten skal få seilingstillatelse for sesongen 2003. Arbeidet utføres etter retningslinjer som er avtalt med Riksantikvaren. DS "Skibladner" ligger nå på slip ved Minnesund, arbeidene er påbegynt, og må fullføres i vår hvis båten skal seile i sommer, hvilket selvfølgelig er en målsetting.

Arbeidene vil koste: 1 993 336 kr inkl. mva.
Tilsagn om: 500 000 kr.
Det mangler: 1 493 336 kr

DS "Skibladner" har kommet i en meget alvorlig situasjonen, som vil kunne føre til at "Skibladner" blir liggende på slip, ikke bare i sommer, men til nødvendig finansiering er på plass.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: "Skibladner" er et av landets viktigste verneverdige fartøyer. Fartøyet er prioritert som bevaringsobjekt og har gjennom en årrekke fått midler over Riksantikvarens budsjett. "Skibladner" har totalt mottatt ca. 12. mill. kr i perioden 1967-2003.

Store istandsettingsprosjekter som dette, må ha et visst tidsperspektiv. Riksantikvaren har en plan for finansiering av pågående istandsettingsarbeider på "Skibladner". Denne vil sikre at "Skibladner" i løpet av 2005 vil få tilført de midlene de har søkt om, til sammen 2 mill. kr, under forutsetning av Stortingets budsjettvedtak. "Skibladner" er gjort kjent med dette.