Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:443 (2002-2003)
Innlevert: 28.03.2003
Sendt: 31.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 41 vedtok Stortinget at det skulle utbetales 130 mill. kr over skjønnsmidlene.
Er disse utbetalt, eventuelt hvorfor ikke, og når kan fylkesmennene regne med å motta disse pengene til fordeling til kommunene?

Begrunnelse

Økningen i skjønnsmidlene skulle dekke deler av eller hele kommunenes behov for økte utgifter til sosialhjelp i forbindelse med de høye strømprisene. Kommuner over hele landet melder nå om høyere utgifter til sosialhjelp, men likevel har fylkesmenn SV har vært i kontakt med ikke kunnet svare positivt på at de har fått penger til viderefordeling i kommunene. Nå kommer snart neste strømregning, og for at kommunene skal gjøres økonomisk i stand til å følge opp Stortingets vedtak om en svært romslig praksis overfor folk som har betalingstrøbbel med strømregningen, trenger de pengene raskt.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Stortinget vedtok 20. februar d.å. å øke rammen for skjønnstilskudd til kommunene for 2003 med 130 mill. kr. Som jeg uttalte i Stortinget under behandlingen av St.prp. nr. 41 (2002-2003), ville departementet fram mot kommuneproposisjonen for 2004 kartlegge betydningen av de økte strømpriser for kommuneøkonomien. Departementet er nå godt i gang med dette arbeidet, bl.a. ved hjelp av fylkesmennene. Fordelingen av det økte skjønnstilskudd til kommunene kan skje når vi har tilstrekkelig kunnskap om konsekvenser for kommunene. Dette for å få en mest mulig treffsikker ordning.

Pengene vil utbetales så snart dette er avklart.