Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:447 (2002-2003)
Innlevert: 31.03.2003
Sendt: 01.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Hvilke initiativ kommer statsråden til å ta for å styrke kommunenes muligheter til å kreve fleksible oppvarmingsløsninger i nybygg, slik at færre blir avhengig av direktevirkende elektrisitet til oppvarming?

Begrunnelse

Boligkjøpere får høye strømregninger fordi entreprenører nekter å bygge boliger med varmepumpe. Adresseavisen kunne nylig fortelle om byggeprosjektet Lena Amfi i Melhus, hvor Aasen Bygg truet kommunen med rettssak for å slippe å bruke varmepumpe og vannbåren varme. Argumentet var at det ville gjøre leilighetene litt dyrere, og at det dermed kunne bli tyngre å selge dem.
Ifølge Adresseavisen ble Melhus kommune truet til å gi opp varmepumpekravet. Det er spesielt gunstig å bruke varmepumpe i Melhus sentrum, og ifølge avdelingssjef Tor Riseth i Melhus kommune er det "forferdelig dumt at utbyggerne skal få lov til å vrake de økonomisk og økologisk beste løsningene for beboerne, og prioritere sine egne kortsiktige interesser".
Plan- og bygningsloven er under revidering, men det haster med politiske signaler om at dagens praksis vil måtte endres. Med bedre virkemidler for kommunene og klarere signaler til byggebransjen om krav til fleksible oppvarmingsløsninger, vil færre i framtiden blir fanget i "strømfella".

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Økt bruk av fleksible oppvarmingssystemer er en del av Regjeringens satsing på en miljøvennlig energiomlegging. Regjeringen la så sent som i 2002 fram en strategi for utbygging av vannbåren varme, der en gav en samlet framstilling av rammen for og organiseringen av den videre satsingen på vannbåren varme, dvs. hvem som har ansvar for hva og hvilke virkemidler som brukes og vil bli brukt. Virkemidlene kan deles i to hovedgrupper:

- Økonomisk støtte fra Enova, Husbanken og Norges forskningsråd.

- Lover og regler knyttet til bruk og produksjon av energi, plan- og bygningsloven, energiloven og forurensningsloven.

Olje- og energidepartementet har et overordnet ansvar for oppfølgingen av strategien og den miljøvennlige omleggingen av energibruk og energiproduksjon generelt. Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet er i ferd med å gjennomgå virkemidler som vil være av betydning for bl.a. kommunenes mulighet til å påvirke valg av oppvarmingsløsninger.

For å få en omlegging til økt bruk av fleksible oppvarmingssystemer, er det en forutsetning at slike systemer tas i bruk der det allerede er lønnsomt. For å sikre at det skjer kan det være nødvendig å ta i bruk normative virkemidler. Kommunal- og regionaldepartementet viser til at Statens bygningstekniske etat er i ferd med å utrede nye byggeregler som vil ivareta krav til valg av oppvarmingssystemer. Den nye energirammeberegningsmetoden og de nye energikravene vil være ferdig utredet i løpet av høsten 2003. Videre vises det til at Regjeringen i mars 2002 oppnevnte et offentlig utvalg for en bred gjennomgang av bygningslovgivningen. Blant annet skal utvalget vurdere i hvilken grad klare miljøkrav skal tas inn i plan- og bygningsloven. I denne sammenhengen er det naturlig at utvalget vurderer om krav til fleksible energiløsninger skal lovfestes. Utvalget skal legge fram sin første delutredning i juni 2003.

Når det gjelder spørsmål om å gi kommunen økt mulighet til å påvirke valg av oppvarmingssystem gjennom planreglene i plan- og bygningsloven, avventer Regjeringen Planlovutvalgets utredning. Det framgår av mandatet til utvalget at en bl.a. skal utrede hvordan plan- og bygningsloven "kan nyttes og utvikles for å følge opp nasjonale miljømål, bl.a. ved målrettet kommunal energi-, varme- og transportplanlegging, og regionale og lokale løsninger som ivaretar hensynet til en mer effektiv og miljøvennlig energibruk". Miljøverndepartementet forventer at Planlovutvalget vil legge frem sin utredning i løpet av våren 2003.