Skriftlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:448 (2002-2003)
Innlevert: 01.04.2003
Sendt: 01.04.2003
Besvart: 08.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Korleis vil statsråden sikra at små og mellomstore bedrifter i anleggsbransjen får oppdrag nå som drift- og vedlikehald av veg er 100 pst. konkurranseutsett, og kan statsråden tenkja å stilla krav om bankgaranti i staden for eller i tillegg til krav om eigenkapital for å sikra desse oppdraga?

Vedlegg til spørsmål:

Brev fra Maskinentreprenørenes forbund ved administrerende direktør Trond Johannesen og informasjonssjef Siri Ulvin til Stortingets samferdselskomité om kapasitets- og konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - utfordringer for små og mellomstore bedrifter og forslag til tiltak. Brevet er datert 21. mars 2003.

Begrunnelse

Eg syner til vedlagde brev frå Maskinentreprenørenes forbund, men eg vil understreka at mitt spørsmål er opnare enn det dei i brevet ber om.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg har over lang tid hatt kontakt og dialog med Maskinentreprenørenes forbund (MEF) om denne saken, og fått nyttige innspill fra dem i forhold til småbedrifters ønsker og behov i konkurranseutsettingen.

Jeg kan nevne at Vegdirektoratet har åpnet for at små og mellomstore bedrifter kan gi tilbud gjennom arbeidsfellesskap. Ved arbeidsfellesskap er kravet til egenkapital noe redusert. Summen av egenkapitalen for deltakerne i arbeidsfellesskapet skal være minimum 10 pst. av tilbudssummen, og hver enkelt deltaker skal ha en egenkapital på minimum 10 pst. av kontraktens gjennomsnittlige årsomsetning.

Drift- og vedlikeholdsoppgavene på vegsiden vil bli konkurranseutsatt over en fireårsperiode frem til 2006. Vegdirektoratet vil i 2003 lyse ut 23 kontrakter, av totalt 106 kontrakter. Vegdirektoratet vil etter at anbudsperioden i 2003 er avsluttet, foreta en evaluering av prosessen, herunder størrelsen på kontraktene og om det ble reell konkurranse om oppdragene. Ut fra resultatene fra evalueringen, vil det bli vurdert hvorvidt størrelsen på kontraktene bør endres ved neste utlysing av funksjonskontrakter. Også spørsmål om egenkapital og bankgaranti vil da være naturlig å se på på nytt ut fra erfaringene i 2003.

Jeg legger til grunn at Vegdirektoratet utformer funksjonskontraktene med det formål å oppnå effektivitetsgevinster gjennom reell konkurranse om oppdragene, og mener dette må være en svært viktig del når erfaringene det første året skal gjennomgås. Jeg vil aktivt følge med på utviklingen i markedet, herunder at det oppnås reell konkurranse om oppdragene, og at både små, mellomstore og store entreprenører får mulighet til å delta. Jeg er opptatt av at vi i Norge skal utvikle en virksom konkurranse på dette området. Jeg har invitert Maskinentreprenørenes forbund til videre dialog om disse spørsmålene.