Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:453 (2002-2003)
Innlevert: 02.04.2003
Sendt: 02.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fylkeskommuner får trekk i sine rammetilskudd for elever i private videregående skoler. Så vidt jeg har forstått virker trekkordningen slik at i alle fall for noen private skolers vedkommende blir resultatet slik at den fylkeskommunen der den private skolen er lokalisert trekkes for alle elever selv om skolen har elever fra mange fylker.
Vil statsråden ta initiativ for å endre denne trekkordningen, slik at trekket fordeles til elevenes hjemstedsfylker?

Begrunnelse

Jeg viser bl.a. til Hordaland fylkeskommune der denne problemstillingen er tatt opp med departementet. Det virker urimelig dersom trekkordningen praktiseres slik at et fylke skal bære hele trekket når en privat videregående skole vitterlig har elever som kommer fra mange ulike fylker. Særlig blir dette urimelig når dette dreier seg om videregående skoler for funksjonshemmede, godkjent etter privatskoleloven § 26 - tilskuddsregel nr. 2. Slike skoler er det få av og de har en oppgave som går ut over den regulære utdanningsoppgaven innenfor vårt nasjonale utdanningssystem, nemlig trening og rehabilitering med sikte på hel eller delvis arbeidsførhet. Å behandle slike skoler med særlige oppgaver på linje med ordinær skolevirksomhet blir urimelig for det fylket som er "vert" for den private skolen.
Jeg viser spesielt til Krokeide yrkesskole i Hordaland, en skole som eies av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, og der gjennomsnittsalderen for de ca. 130 elevene er vel 30 år. Skolen driver avklaring og rehabilitering for å hjelpe personer tilbake til full eller delvis yrkesdeltakelse og har siden 1952 gitt et tilbud til alle landets innbyggere. Opplegget virker godt og gir gode resultater, men bare 85 av de ca. 130 elevene er fra Hordaland. Det gir et konkret bilde av skjevheten når Hordaland fylkeskommune trekkes for alle 130 elever.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Trekkordningen for elever i statlige og private skoler har vært en del av inntektssystemet siden innføringen av inntektssystemet i 1986. I 2003 blir den enkelte fylkeskommune/kommune trukket med 180 300 kr (190 900 kr ved opphold) pr. elev i private skoler under tilskuddsreglene 1 og 2. Tilskuddsregel 1 og 2 omfatter private grunnskoler og videregående skoler for funksjonshemmede. Dette samlede trekket for alle landets fylkeskommuner/kommuner blir imidlertid ført tilbake til sektoren gjennom en fordelingsnøkkel som tar utgangspunkt i antall innbyggere i alderen 6-18 år.

Fylkeskommunene/kommunene blir bare trukket for egne elever i private skoler, uavhengig av hvor den enkelte private skole er geografisk lokalisert. Hordaland ble i 2002 kun trukket for 85 av de 132 elevene ved Krokeide yrkesskole.