Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:456 (2002-2003)
Innlevert: 02.04.2003
Sendt: 02.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Vil samferdselsministeren sørge for bygging av ny bru over Glomma i Sarpsborg?

Begrunnelse

Bybrua over Glomma i Sarpsborg ble bygget under 2. verdenskrig, og ble dimensjonert for meget beskjedne trafikkmengder. Selv om E6-trafikken nå går på et eget veianlegg (Sandesund Bru), har trafikkmengden på den gamle brua fortsatt å øke. På enkelte dager har trafikken vært over 20 000 kjøretøyer.
Brua er i dag i svært dårlig stand. Forholdene er svært vanskelige, spesielt for fotgjengere og syklister. For å øke bredden slik at det er mulig for fotgjengere og syklister å ta seg over, er det bygget "vinger" på begge sider. Nå er disse i så dårlig forfatning at Statens vegvesen frykter at de kan svikte hvis en buss eller et tyngre kjøretøy kjører opp på fortauet.
Deler av brupilarene har store forvitringsskader, rustne rester av armeringsjern kan stedvis plukkes ut der betongen er gått i oppløsning. En rapport fra Statens vegvesen fra 1997, viser at brua har glidd ut flere centimeter.
Bruansvarlig, Arthur Pedersen i Statens vegvesen, uttalte til Sarpsborg Arbeiderblad 19. februar 2003 at støping av såle under brua og oppfylling med isopor kan gjøres for 10-12 mill. kr.
På en befaring 6. mars 2003 uttalte representanter fra Statens vegvesen at den eneste holdbare løsningen på lengre sikt er å bygge en ny bru.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Innledningsvis vil jeg vise til mitt svar vedrørende samme sak til stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm i Stortingets spørretime 19. mars 2003.

Planer for bygging av ny forbindelse over Sarpsfossen har først og fremst vært begrunnet ut fra kapasitetsmessige begrensninger, og ikke ut fra tilstanden på eksisterende bruer. Det er imidlertid et faktum at bruene er gamle, og at forbindelsen over tid også trenger fornyelse av den grunn. De senere årene har bruene vært gjenstand for jevnlig ettersyn fra Statens vegvesens side, og i løpet av sommeren vil det bli satt opp rekkverk mellom kjørebane og fortau. I tillegg er det planlagt å gjennomføre forsterkningsarbeider i løpet av 2004. Når disse arbeidene er gjennomført, mener Statens vegvesen at det ikke er grunn til noen umiddelbar bekymring for sikkerheten.

Ny Sarpsbru er ikke prioritert innenfor tildelte planrammer til Østfold for perioden 2002-2011. Rammene for neste planperiode må Regjeringen komme tilbake til i forbindelse med Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015, som etter planen skal legges fram for Stortinget tidlig i 2004.

Jeg vil i den forbindelse vise til at Stortinget ved behandlingen av St.meld. nr. 31 (2000-2001) om oppgavefordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune, sluttet seg til at fylkeskommunen skal ha avgjørende innflytelse på prioriteringene innenfor fylkesfordelt ramme til riksveginvesteringer innenfor føringer fastlagt av Stortinget og Samferdselsdepartementet.