Skriftlig spørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:458 (2002-2003)
Innlevert: 03.04.2003
Sendt: 03.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Da Stortinget behandlet salget av Raufoss ASA for et par måneder siden, bad et samlet storting om at Regjeringen skulle vurdere å delta i opprettelsen av et innovasjonsselskap i Raufoss-regionen, og på egnet måte informere Stortinget om det.
Hva har Regjeringen gjort i denne saken, og når og hvordan skal Stortinget informeres?

Begrunnelse

Staten eier i dag 50,27 pst. av aksjene i Raufoss ASA. Gjennom litt over 100 års industrivirksomhet har bedriften Raufoss Ammunisjonsfabrikker utviklet seg fra å produsere håndvåpenpatroner til en teknologibedrift som gjennom år har satset på forskning og utvikling som har resultert i et vell av produkter. Mange av aktivitetene i det tidligere store selskapet er solgt ut og nye selskap etablert inne på fabrikkområdet. Den resterende aktiviteten i Raufoss ASA har de siste årene vært preget av lav lønnsomhet og til dels tap innen en del av virksomheten. Det er nødvendig å få på plass en langsiktig finansiell løsning for selskapet, med sikte på fortsatt virksomhet på Raufoss. I den forbindelse har forhandlinger med det nederlandske firmaet Euralcom pågått etter at Stortinget gav en fullmakt til dette.
Forhandlingen med Euralcom har nå strandet, og selv om styret søker etter andre løsninger, er situasjonen høyst usikker for bedriften og de om lag 700 ansatte. Underleverandører og tjenesteproduserende bedrifter vil også rammes, og de ansatte kommer fra hele området med 5-6 kommuner.
I forbindelse med behandlingen av salget til Euralcom, var verdsettingen av selskapet vurdert til 400 mill. kr. Stortinget mente det var usikkerhet om eventuell salgsgevinst, og dette var bakgrunn for å be Regjeringen vurdere å delta i opprettelsen av et innovasjonsselskap.
Jeg viser til Innst. S. nr. 106 (2002-2003).
For videre utvikling av arbeidsplasser og produkter er det viktig å satse på den kompetanse og erfaring som ligger i bedriften. For å dra nytte av dette, vil et innovasjonsselskap kunne bidra betydelig, men det er behov for økonomi for å til dette, og derfor viktig at Regjeringen handler raskt i denne saken.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Sluttforhandlingene mellom Raufoss ASA og nederlandske Euralcom N.V. førte som kjent ikke frem. Det var ikke mulig å bli enige om betingelser som var akseptable for Raufoss' aksjonærer og kreditorer. Egenkapitalsituasjonen i Raufoss-konsernet anses i dag for ikke tilfredsstillende og styret arbeider med en plan for refinansiering av selskapet for å sikre et langsiktig grunnlag for videre drift.

I merknadene fra næringskomiteen til St.prp. nr. 39 (2002-2003) het det bl.a. følgende:

"Komiteen har med interesse registrert planene for opprettelsen av et innovasjonsselskap i Raufossregionen. Komiteen viser til at det er stor usikkerhet med hensyn til eventuelle salgsgevinster ved et salg av Raufoss ASA. Komiteen ber derfor Regjeringen vurdere å delta i opprettelsen av et innovasjonsselskap i Raufossregionen, og ber om at Stortinget på egnet måte blir informert om saken."

Spørsmålet om opprettelse av et mulig innovasjonsselskap på Raufoss har, så vidt jeg har kunnet registrere, blitt sett i sammenheng med salget av store deler av Raufoss-konsernet til Euralcom N.V. Et innovasjonsselskap på Raufoss skulle bl.a. styrke fagmiljøet i næringsparken på Raufoss i en situasjon der statens eierengasjement i Raufoss-konsernet ble redusert og på sikt avviklet. Flere partier var opptatt av at salgsprovenyet som Raufoss ASA skulle få fra Euralcom N.V. skulle bidra til å finansiere et slikt mulig innovasjonsselskap på Raufoss.

I mitt innlegg i debatten uttalte jeg blant annet: "Forslaget om at staten skal delta i et nytt innovasjonsselskap i Raufossregionen med statens mulige inntekter fra salg eller eventuelt avvikling av Raufoss ASA, tror jeg man gjør klokt i å utsette til man har sett hva som blir resultatet."

Det foreligger i dag ingen avtale om salg til Euralcom eller andre. Jeg har derfor foreløpig ikke satt i gang utredninger om innovasjonsselskap på Raufoss. Man må etter mitt syn avklare den fremtidige situasjon til Raufoss-konsernet før det blir meningsfullt å sette ressurser inn i et slikt arbeid.

Jeg vil for øvrig vise til at de ordinære virkemidlene innen nyskaping og innovasjon også kan anvendes i Oppland, herunder de muligheter som ligger innenfor SIVAs virksomhet.