Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:461 (2002-2003)
Innlevert: 03.04.2003
Sendt: 04.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Mener justisministeren det er riktig og rimelig at personer som har forsøkt å inndrive penger på ulovlig vis, skal få innvilget fri sakførsel for å inndrive de samme pengene gjennom rettsapparatet?

Begrunnelse

I Stavanger Aftenblad lørdag 22. mars 2003 er det referert til en sak som skal opp for Dalane tingrett 24. mars 2003.
Kort kan saken oppsummeres slik: En 56-åring hevder å være svindlet for 4,2 mill. kr for et byggeprosjekt på midten av 1990-tallet. I 1997 saksøkte han to andre personer for dette kravet. Først mandag 24. mars 2003 skal saken opp i Dalene tingrett. I 1999 skal denne mannen ha forsøkt å inndrive det bestridte kravet ved bruk av torpedoer, og er sågar tiltalt for dette.
Nå er den 56 år gamle mannen, som er tiltalt for medvirkning til frihetsberøvelse under særdeles skjerpende omstendigheter, innvilget fri sakførsel for å føre sak om kravet mot de to andre personene. De to andre må selv betale saksomkostningene.
Det er flere forhold det her kan settes spørsmålstegn ved. For det første har det gått uforholdsmessig lang tid fra de to ble saksøkt til saken kommer opp for tingretten. Det som likevel virker mest urimelig er at en kan innvilges fri rettshjelp etter først å ha prøvd å inndrive et omstridt krav på ulovlig vis.
Dette synes nesten som en oppfordring til først å prøve alle metoder, og dersom dette ikke fører frem så koster staten saken for deg ved retten. Det kan vel ikke være intensjonen at rettshjelpsordningen skal legitimere og betale kostnadene vet sakførsel for folk som driver med torpedovirksomhet. Slik undertegnede ser det, er dette et misbruk av rettshjelpsordningen og en sponsing av torpedovirksomhet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Fylkesmannen har innvilget fri rettshjelp til den ene av partene i erstatningssaken som behandles av Dalane tingrett. I henhold til rettshjelploven § 28 er Justisdepartementet klageinstans i saker som gjelder fri rettshjelp. Justisdepartementet har således ikke kompetanse til å instruere fylkesmannen i enkeltsaker. På denne bakgrunn finner jeg heller ikke i ettertid å burde vurdere den konkrete saken det er innvilget fri rettshjelp til.

Generelt kan jeg opplyse at det er et vilkår for innvilgelse av fri rettshjelp at de økonomiske vilkår for slik bistand er oppfylt, jf. rettshjelploven § 8, jf. § 10. Videre er enkelte sakstyper prioritert etter rettshjelploven. Saker som gjelder inndrivelse av pengekrav er imidlertid ikke prioritert i rettshjelpsammenheng, jf. rettshjelploven § 17 annet ledd. I slike saker må det aktuelle problem åpenbart ha så stor personlig og velferdsmessig betydning for vedkommende at det etter en samlet vurdering fremstår som rimelig å innvilge fri rettshjelp. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på sakens art, søkerens mulighet for å vinne frem med sin sak og sakens eventuelle prinsipielle interesse. Avhengig av de konkrete forhold i den enkelte sak, vil det følgelig også i uprioriterte saker kunne være rimelig å innvilge fri rettshjelp.

Ved den rimelighetsvurderingen som skal foretas i henhold til rettshjelploven § 17, må det sees hen til hvilket erstatningsrettslig grunnlag som foreligger samt omstendighetene for øvrig. Når det gjelder pengekrav som springer ut av forretningsforhold, skal det føres en meget restriktiv praksis med hensyn til innvilgelse av fri rettshjelp. Det er for øvrig ikke meningen at rettshjelpsordningen skal legitimere og betale kostnadene ved fri sakførsel for personer som utøver "torpedovirksomhet".