Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:466 (2002-2003)
Innlevert: 03.04.2003
Sendt: 04.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Foreldres engasjement rundt skolen og barns utdanning er viktig, og foreldre bør være sentrale bidragsytere og aktive deltakere i å forme dagens og fremtidens skole. Stortinget understreket i høstens budsjettbehandling at det bør tilrettelegges for at foreldregrupper kan etablerere seg, og at slike initiativer kan innvilges prosjektstøtte.
På hvilke måte følger statsråden opp Stortingets vedtak, slik at også andre foreldregrupper enn Foreldreutvalget for grunnskolen, FUG, kan få en reell vurdering av søknader om prosjektstøtte?

Begrunnelse

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vedtok følgende merknad i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003):

"Komiteen er kjent med at det er dannet medlemsorganisasjoner av foreldre som supplement til FUG. Det vises bl.a til foreningen Aktive Foreldre. Komiteen ser på dette som et utslag av økt foreldreengasjement og er positiv til det arbeidet som skjer i denne sammenhengen. Det er viktig å åpne for et mangfold av foreldreorganisasjoner og initiativ som springer ut av ulike foreldregruppers engasjement.
Komiteen mener at eksempelvis slike organisasjoner bør ha mulighet til å motta prosjektstøtte til sine initiativ."

Jeg er kjent med at foreningen Aktive Foreldre fikk avslag på sin søknad til Utdannings- og forskningsdepartementet om 2 mill. kr i økonomisk støtte. Begrunnelse fra statsråden var at FUG er departementets primære kontakt når det gjelder samarbeid hjem skole, samt stramme budsjettrammer for 2003.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Foreldre er en viktig ressurs i skolen, og jeg er opptatt av å legge til rette for godt skolehjemsamarbeid på skolene, i kommunene og nasjonalt. Foreldreutvalget for grunnskolen, FUG, er et selvstendig, rådgivende organ for departementet og en aktiv støtte for det lokale foreldrearbeidet, hjemlet i opplæringsloven. Jeg har i tillegg opprettet en foreldrenettverksgruppe som skal drøfte aktuelle spørsmål, fungere som lyttepost og gi råd.

Departementet ønsker å analysere og vurdere brukermedvirkning i skolen på et bredt grunnlag. Arbeidet startet med et fagseminar 4. februar 2003, hvor elever, foreldre, lærere, skoleledere og forskere bidro med innlegg om sine kunnskaper, erfaringer og synspunkter på feltet.

Av annet relevant, pågående utredningsarbeid som vil danne grunnlag for en bred vurdering av skolehjemsamarbeid, kan nevnes den forskningsbaserte evalueringen av Reform 97, som legges fram i mai 2003. Departementet har også gitt oppdrag til Læringssenteret om å utrede skolehjemsamarbeid i videregående skole, med frist 1. august 2003 samt til Rogalandsforskning om å evaluere Foreldreutvalget i grunnskolen, med frist 26. juni 2003.