Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:469 (2002-2003)
Innlevert: 04.04.2003
Sendt: 07.04.2003
Besvart: 23.04.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Det vises til Stortingets behandling av St.prp. nr. 39 (2002-2003). Eierskapssaker vedrørende Raufoss ASA, NOHA Holding og Moxy Trucks AS og Innst. S. nr. 106 (2002-2003), der Nærings- og handelsdepartementet ble gitt fullmakt til å slutte seg til styrets opplegg for salg av aktiviteter i Raufoss ASA til Euralcom B.V. Selskapet har behov for kapitaltilførsel.
Hvor mye statlig kapital er tilført RA direkte og indirekte etter at Stortinget 15. mai 1990 besluttet å gjennomføre en delprivatisering?

Begrunnelse

Årsresultatet for Raufoss ASA for 2002 viste et underskudd på 363 mill. kr. Staten har en rekke ganger bidratt til å styrke egenkapitalen i selskapet.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det har ikke vært ordinære kapitalutvidelser i Raufoss ASA siden børsintroduksjonen i 1990. I det følgende er det redegjort for enkelte forhold i tilknytning til utviklingen av de verdier som staten har hatt i selskapet.

Raufoss har siden 1990 solgt en rekke bedrifter, der salget av 60 pst. av aksjene i Raufoss Automotive AS til Norsk Hydro for en pris på 303 mill. kr i 1996/97 og salget av 45 pst. av aksjene i Nammo AS til staten med 340 mill. kr i 2000 har vært de viktigste.

I forbindelse med aksjekapitalutvidelsen i 1990 ble selskapets aksjekapital nedskrevet med 180 mill. kr. Nedskrivningsbeløpet på 180 mill. kr ble omdannet til et rente- og avdragsfritt ansvarlig lån fra staten. Da staten i 2000 kjøpte Raufoss ASAs 45 pst. aksjepost i Nammo AS inngikk ovennevnte ansvarlige lån som en del innbetaling med 100 mill. kr, som ble vurdert å være markedsverdien av lånet på det tidspunktet. Resterende 80 mill. kr i det ansvarlige lånet ble avskrevet på statens hånd.

Børsintroduksjonen av Raufoss den 2. august 1990 priset selskapet til 600 mill. kr. Dagens markedsverdi av Raufoss-konsernet, målt ved en børskurs på rundt 6 kr pr. aksje, er til sammenligning om lag 45 mill. kr. Selskapets verdijusterte egenkapital er med andre ord redusert med 555 mill. kr siden børsintroduksjonen og med over 800 mill. kr siden toppnoteringene i 1996 og 1997. Dagens verdijusterte egenkapital er således 7,5 pst. av markedsverdien i 1990 på 600 mill. kr.

Jeg håper med dette å bidratt til å klargjøre de spørsmål representanten har reist.