Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:472 (2002-2003)
Innlevert: 07.04.2003
Sendt: 07.04.2003
Besvart: 10.04.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Norge har innført fredning av breiflabb sør for 62 grader N. Fredningen betyr at 36 fiskere mister driftsgrunnlaget sitt. Det har i ettertid kommet opplysninger om at fredningen mangler en klar faglig begrunnelse, og at havforskernes syn er at garnfisket av breiflabb i dette området ikke synes å ha betydning for rekrutteringen til bestanden.
Mener statsråden at det er holdbart at slik fredning iverksettes uten et klart faglig grunnlag og vil statsråden ta initiativ til en revurdering av vedtaket?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Når det gjelder spørsmålet om det faglige grunnlaget for den innførte fredningen, viser jeg til mitt brev av 21. januar 2003 med svar på ditt spørsmål nr. 220 til skriftlig besvarelse.

Jeg har den senere tid blitt kontaktet av enkeltpersoner, lokallag, fylkeslag og av Norges Fiskarlag sentralt angående reguleringen av garnfisket etter breiflabb i 2003. I den forbindelse avholdt jeg møte med Norges Fiskarlag torsdag 3. april. Under møtet ble den vanskelige økonomiske situasjonen til fiskerne diskutert, herunder situasjonen for breiflabbfiskerne.

Selv om effekten av vernetiltakene vil bli noe redusert i forhold til anbefalingen fra ICES har jeg, for å avhjelpe den vanskelige situasjonen enkelte fiskere har kommet i, besluttet å korte inn fredningstiden i garnfisket etter breiflabb med én måned. Fredningstiden blir etter dette fra og med 1. mars 2003 til og med 31. mai 2003. Jeg har også innført bifangstregler i breiflabbfisket, slik at det i fredningstiden er tillatt å ha inntil 10 pst. breiflabb i fisket etter andre arter.