Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:474 (2002-2003)
Innlevert: 08.04.2003
Sendt: 08.04.2003
Besvart: 24.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Kan helseministeren forsikre at fødselstilbudet vil bli opprettholdt i Kongsvinger, og har Regjeringen noen oppfatning av hvilke kriterier som skal vektlegges ved vurdering av et distrikts fødselshjelptilbud?

Begrunnelse

Formannskapet i Kongsvinger har igjen uttalt bekymring bl.a. i brev til Helse Øst med flere om fødselstilbudet i kommunen. Spørsmålet er tidligere vært gjenstand for spørsmål til statsråden uten at fyllestgjørende svar er gitt. Stadig spekulasjon og diskusjon skaper usikkerhet om dette viktige velferdsgode. Dette stjeler igjen mye politiske ressurser. En nedbygging er etter undertegnedes mening i strid med Stortingets intensjoner både ved diskusjon om sykehusreform, fødselstilbud og akuttfunksjoner.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Ansvaret for å tilrettelegge for en mest mulig hensiktsmessig oppgavefordeling og struktur i spesialisthelsetjenesten, er gitt til de regionale helseforetakene gjennom Stortingets vedtak av helseforetaksloven. Helseforetaksloven krever også at saker av vesentlig betydning eller av prinsipiell karakter skal vedtas av foretaksmøtet i det regionale helseforetaket; dvs. helseministeren.

Det pågår nå utredningsarbeid og prosesser i flere helseregioner, deriblant i Helse Øst, der strukturen på fødetilbudet blir gjennomgått. Dette skjer i tråd med de føringer som Stortinget gav i forbindelse med behandlingen av Akuttmeldingen (St.meld. nr. 43 (1999-2000), jf. Innst. S. nr. 300 (2000-2001)).

Stortinget fattet bl.a. følgende vedtak:

"Stortinget ber Regjeringen gjøre Statens helsetilsyns nivåinndeling for fødselsomsorgen gjeldende for planleggingen og organiseringen av fødselsomsorgen." Og:

"Stortinget ber Regjeringen opprette et nasjonalt råd for fødselsomsorgen med flerårig funksjonstid som skal bistå i omstillingsprosessen, kvalitetssikring og evaluering av drift i forbindelse med organisering av desentralisert og differensiert fødselsomsorg."

Helse Øst har lagt disse kriteriene til grunn for det faglige utredningsarbeidet som nå pågår. I henhold til prosjektbeskrivelsen skal det legges fram en rapport for administrerende direktør i Helse Øst innen utgangen av april 2003. Rapporten vil fra samme tidspunkt bli gjort offentlig og åpen for innspill med frist til 16. september 2003. Saken skal etter planen behandles i styret for Helse Øst RHF 16. oktober 2003.

Jeg vil sørge for at jeg får meg forelagt aktuelle saker for å vurdere om de er av en karakter som krever at de skal vedtas av foretaksmøtet. Det er ikke aktuelt for meg å legge føringer for konklusjonene på dette stadium i den pågående prosessen i Helse Øst. Når endelig beslutning om framtidig struktur skal fattes, er det to hovedhensyn som vil bli lagt til grunn; nemlig hensynet til faglig kvalitet vurdert opp mot hensynet til nærhet og tilgjengelighet for befolkningen.