Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:475 (2002-2003)
Innlevert: 09.04.2003
Sendt: 10.04.2003
Besvart: 14.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ved behandling av statsbudsjettet for 2003 innenfor rammeområdene for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen sa komiteen: "Komiteen ber derfor Regjeringen legge frem for Stortinget en sak med oversikt over status når det gjelder byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren."
Når kommer denne saken?

Begrunnelse

Jeg viser til side 12 i Budsjett-innst. S. nr. 12, der det videre heter:

"Komiteen viser til at det foreligger en lang rekke byggeprosjekter ved universiteter og høyskoler, og til at det gjennom mange år har vist seg vanskelig å få til en forutsigbar fremdrift av denne type prosjekter. Dette er også et problem i forhold til en vellykket gjennomføring av kvalitetsreformen, hvor gode arbeidsvilkår for studenter og ansatte er en viktig forutsetning. Komiteen ber derfor Regjeringen legge frem for Stortinget en sak med oversikt over status når det gjelder byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren. Det er også ønskelig å få en oversikt over aktuelle rombehov på kort (og mellomlang) sikt ved institusjonene. Etter komiteens mening er det også ønskelig og naturlig at man i denne sammenheng diskuterer forholdet mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet, med sikte på å få bedre og mer hensiktsmessige samarbeidsformer og en raskere fremdrift av byggeprosjektene. Spørsmålet om alternative finansieringsformer for bygg ved universiteter og høyskoler, bør også diskuteres."

Saken er av stor betydning for universitets- og høyskolesektoren. Det er etter min mening også grunn til å understreke betydningen av en god gjennomføring av kvalitetsreformen at byggeprosjekter håndteres på en effektiv måte som også gir avklaring og forutsigbarhet for studenter og ansatte. Det er også ledig kapasitet i bygg- og anleggsbransjen. En samlet behandling av de ulike byggeprosjektene innen universitets- og høyskolesektoren kan også gi mulighet for å få til en forsert utbygging av viktige byggeprosjekt og derved bidra til økt aktivitet i norsk økonomi.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen bad i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003) Regjeringen legge frem for Stortinget en sak med oversikt over status når det gjelder byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren.

Jeg har merket meg begrunnelsen for spørsmålet fra representanten Sortevik. Utdannings- og forskningsdepartementet vil legge fram en slik oversikt i St.prp. nr. 1 (2003-2004).