Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:477 (2002-2003)
Innlevert: 09.04.2003
Sendt: 10.04.2003
Besvart: 22.04.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Fylkesmannens miljøvernavdeling tvinger kommunene til å avslå søknader om snøscooterturer for eldre og uføre. I Melhus har en slik tur vært arrangert i 20 år. Oppdal pensjonistforenings tur skulle gå til Dindalshytta som har bilvei om sommeren og ligger ved en skutertrasé. Lokalt er det et sterkt ønske om at slike tilbud får fortsette.
Vil statsråden medvirke til at det fortsatt kan gis dispensasjon slik at koseturer for eldre kan tillates, der dette åpenbart ikke er til skade for naturen eller medfører annen ulempe?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven.

Nasjonal forskrift § 5 åpner imidlertid for at bevegelses- og/eller funksjonshemmede som har behov for snøscooterkjøring, kan søke om tillatelse til dette. Denne unntakshjemmelen gjelder bare ved varig funksjonshemming.

Personer som pga. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede må eventuelt søke om tillatelse etter § 6 i forskriften. Dispensasjon for kjøring kan etter denne bestemmelsen gis dersom søker kan dokumentere et særlig behov for motorferdsel.

Utvalg for plan, miljø og kultur i Oppdal kommune har gitt dispensasjon til Oppdal pensjonistforening av helse- og trivselsmessige grunner. Det vil være opp til fylkesmannen å foreta en helhetlig vurdering av vedtaket.

Utvalg for plan, miljø og kultur i Oppdal kommune har også tatt opp spørsmål om endring av nasjonal forskrift for å kunne innvilge søknader med dette formål. Jeg vil vise til at departementet har igangsatt et forsøksprosjekt i åtte kommuner. Forsøket skal klarlegge hvorvidt formålet med motorferdselloven kan oppfylles bedre ved å kople praktiseringen nærmere opp til lokale planvedtak og planprosesser etter plan- og bygningsloven. Forsøket har en ramme på 3 år (2000-2003), og vil bli evaluert eksternt med underveisevalueringer og sluttevalueringer. På dette grunnlaget vil departementet trekke sine konklusjoner og klargjøre hvorvidt lovverket bør endres.

Jeg vil ikke fremme forslag om eventuelle vesentlige endringer i gjeldende regelverk før forsøksprosjektet er sluttført og evaluert (i løpet av 2004).