Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:478 (2002-2003)
Innlevert: 10.04.2003
Sendt: 11.04.2003
Besvart: 24.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Regjeringens kutt i offentlig tilskudd til skolefritidsordningen har medført økte egenandeler for brukere av SFO. Ifølge Asker og Bærums Budstikke 8. april planlegger Bærum kommune en økning av egenandelen på totalt 24 pst. Det legges også opp til at de resterende midler til SFO, som er innlemmet i rammetilskuddet, skal gå til andre formål.
Mener statsråden at bruk av disse midler til andre formål er i tråd med Regjeringens politikk?

Begrunnelse

Flertallet i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003) uttrykte at tilskuddsordningen (SFO) skal medvirke til drift.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Etter opplæringslova § 13-7 skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. klassetrinn i grunnskolen. Loven i dag fastsetter at skolefritidsordningen blir finansiert gjennom statlig og kommunalt tilskudd og egenbetaling fra foreldrene.

Stortinget har vedtatt at tilskuddet til skolefritidsordningen skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 1. august 2003, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003) og Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003).

I Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) har departementet foreslått at opplæringsloven blir endret slik at statstilskuddet kan innlemmes i rammetilskuddet. Videre går departementet inn for at det ikke fastsettes noen grense for hva som kan kreves i foreldrebetaling for å dekke de utgiftene kommunen har til skolefritidsordningen. Departementet foreslår derfor at det i den nye lovteksten bare står at kommunen kan kreve at utgiftene blir dekt gjennom egenbetaling fra foreldrene. I tillegg foreslås det å lovfeste at kommunen også skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever med særskilte behov på 1.-7. klassetrinn.

Det tas forbehold om at Stortinget slutter seg til departementets forslag.