Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:479 (2002-2003)
Innlevert: 10.04.2003
Sendt: 11.04.2003
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 29.04.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Norge har få bedrifter som siden 1980-tallet har spesialisert seg på å levere kompetanse og produkter til nødhjelpsprosjekter i samarbeid med norske nødhjelpsorganisasjoner og Utenriksdepartementet. Disse bedriftene trenger norsk støtte for å få gjennomslag. Støtten er blitt vesentlig redusert i den senere tid.
Vil utenriksministeren ta initiativ til at disse bedriftene igjen får den støtte de trenger, slik at en kan opprettholde nasjonal kompetanse og kapasitet?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Det overordnede mål for norsk humanitær bistand er å drive effektiv nødhjelp slik at vi får størst mulig effekt av de midlene Stortinget bevilger til dette formål.

Formålet med det norske beredskapssystemet NOREPS er å tilby varer, tjenester og personell til FN og frivillige organisasjoner i humanitære krisesituasjoner. I tråd med dette har norske bedrifter utviklet produkter som er tilpasset nødhjelpssituasjoner og som etterspørres av humanitære organisasjoner og FN-systemet. Nylig kunne Norge takket være NOREPS-systemet svare umiddelbart på en hasteforespørsel fra Verdens Helseorganisasjon om medisinsk utstyr til Irak.

NOREPS er institusjonelt forankret i Utenriksdepartementet som sikrer koordinering i forhold til øvrig internasjonal beredskap og respons.

Norsk næringsliv er en viktig partner i NOREPS. Et tyvetalls forhåndskvalifiserte norske bedrifter er med i NOREPS-systemet. Det stilles krav til leverandørene med hensyn til pris og kvalitet, markedsføring, produktutvikling og lagerhold. De fem store norske frivillige hjelpeorganisasjonene bidrar til utvikling av produkter og tjenester.

Norges Eksportråd har en særlig oppgave i å ivareta nettverket med norske bedrifter og markedsføring av NOREPS som beredskapssystem overfor FN og andre organisasjoner.

Utenriksdepartementets finansielle støtte til NOREPS-systemet består i tilskudd til Norges Eksportråds forvaltningsoppgaver i forbindelse med systemet. Dette utgjorde 800 000 kr for 2002, som er en økning fra 650 000 kr i 2001. I tillegg kan det gis støtte til konkrete enkelttiltak.

Et NOREPS' beredskapslager ble etablert i 2001 i tilknytning til Norges Røde Kors' lager på Fornebu for å sikre et raskere, rimeligere og sikrere konsept. Lageret er administrert av Norges Røde Kors og bedriftene i fellesskap. Lagerleien dekkes delvis av Utenriksdepartementet.

Norge har i tillegg lagret NOREPS-utstyr i FNs humanitære beredskapslager i Brindisi, inkludert telt, vann og sanitærutstyr, helse-kits, nødproviant, jordbruksredskaper og tepper. Norske produkter utgjorde i 2002 nesten 20 pst. av den totale verdien av utstyret som ble sendt ut fra FN-lageret.

Norges Eksportråd opplyser at leveransene av norske nødhjelpsprodukter som inngår i NOREPS-systemet er i størrelsesorden 250 mill. kr pr. år. UNICEF, UNHCR, Verdens Matvareprogram og Norges Røde Kors er de største brukere av NOREPS-produkter og tjenester. Den enkelte organisasjon anskaffer produktene enten direkte for egne midler eller søker Utenriksdepartementet om tilskudd. Det er gledelig at over 50 pst. av NOREPS-produktene som nå selges betales av brukerne selv, uten finansiering fra departementet. Dette viser at NOREPS-produktene er konkurransedyktige og tilpasset nødhjelpssituasjoner der kvalitet og hurtighet er avgjørende.

Departementet har ingen planer om å øke den finansielle støtten til NOREPS-systemet, men vil fortsatt bidra aktivt til å gjøre ordningen enda bedre kjent i det internasjonale humanitære miljøet.