Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:484 (2002-2003)
Innlevert: 11.04.2003
Sendt: 11.04.2003
Besvart: 25.04.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Bringneshalvøya i Porsanger kommune er ett av områdene i Finnmark som er fredet mot reinbeite. Likevel foregår det årlig et omfattende reinbeite i området som ødelegger for annen virksomhet. Halvøya er bortforpakta til sauebeite, men sauebøndene teller nå på knappene om de skal legge ned drifta fordi næringsgrunnlaget blir ødelagt av beitende rein.
Hva vil landbruksministeren gjøre for å sikre grunnlag for fortsatt sauenæring i området?

Begrunnelse

I Finnmark er det viktig å opprettholde et allsidig næringsgrunnlag. Reindrift, landbruk, fiske og oppdrettsnæring må kunne drive side om side. Sjøsamisk sauedrift er en viktig del av samisk kombinasjonstradisjon.
Bringneshalvøya i Porsanger kommune er ett av områdene i Finnmark som er freda mot reinbeite i medhold av lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49 § 11 annet ledd og forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite av 29. januar 1985. (Tidligere fredningsvedtak gitt ved kgl.res. 22. februar 1935). Dette arealet er primært avsatt til sauebeite.
Halvøya er bortforpakta fra Finnmark jordsalgkontor til Olderfjord og Smørfjord sau- og geitalslag som sauebeite. Leietakerne får imidlertid ikke et fullgodt sauebeite. Arealer som blir gjødsla og kultivert blir årlig beita ned av rein, det blir dårlig beitegrunnlag for sau og lave slaktevekter.
For å kunne drive videre er sauebrukerne avhengig av å utvide og modernisere driften. Da trenger de sikkerhet for fôr- og beiteressurser.
Konflikten knyttet til reinbeite på Bringneshalvøya i Porsanger kommune har pågått i mange år. Lokalsamfunnet har prøvd å finne løsninger, bl.a. ved å sette opp gjerde som skal holde reinen ute. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig å få håndheva forbudet mot reinbeite og holdt reinen ute. Politimyndighetene har ikke villet etterforske eller gripe inn, på tross av mange henvendelser fra de berørte om at privatpersoner får ødelagt sine eiendommer og utøvere innen sauenæringa har problemer med nedbeiting.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Først vil jeg gi uttrykk for at jeg er enig med representanten Enoksen i at det i Finnmark er viktig å opprettholde et allsidig næringsgrunnlag hvor ulike former for tradisjonell virksomhet inngår. Saueholdet er en viktig del av dette.

Når det gjelder den aktuelle konflikten på Bringneshalvøya, er det som framhevet i tilknytning til spørsmålet tale om en mangeårig konflikt. Jeg ser ikke grunn til å komme nærmere inn på dette utover å påpeke at vi her som i en del slike saker ellers har å gjøre med sammensatte årsaksforhold.

I henhold til Landbruksdepartementets forskrift av 3. juli 1996 kan det på nærmere fastsatte vilkår gis tilskudd til konfliktforebyggende tiltak. Midlene her kommer dels fra reindriftsavtalen og dels fra jordbruksavtalen. Det er Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) som avgjør søknader om slikt tilskudd.

Etter det jeg har fått opplyst, er det oppnådd enighet mellom det aktuelle reinbeitedistriktet og grunneierinteressene om oppføring av et konfliktforebyggende gjerde i henhold til ovennevnte ordning. Det framgår også av det jeg har fått opplyst at det er søkt om midler til gjerdet, at den forberedende lokale saksbehandling nærmer seg sin avslutning og at saken deretter vil bli sendt SND for avgjørelse.

Det er ikke for meg aktuelt å gå inn i behandlingen av den konkrete tilskuddssøknaden. Jeg håper imidlertid at konflikten nå kan finne sin løsning og jeg vil be om å bli orientert om utfallet av den prosessen som nå pågår.