Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:488 (2002-2003)
Innlevert: 11.04.2003
Sendt: 11.04.2003
Besvart: 23.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Foreldreutvalget for grunnskolen, FUG, har en viktig funksjon som rådgivende organ, men ledelsen i FUG oppnevnes selv av departementet. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vektla i merknad til budsjettbehandlingen i høst at det var viktig å åpne for å støtte også andre foreldregrupper.
Vil søknader om prosjektstøtte fra andre foreldregrupper bli reelt vurdert slik Stortinget har lagt til grunn, og hvilke kriterier vil slike søknader eventuelt bli vurdert ut fra?

Begrunnelse

I svar av 9. april 2003 på skriftlig spørsmål fra undertegnede svarer statsråden generelt på prioritering av foreldremedvirkning, men ikke på oppfølgingen av Stortingets merknad fra budsjettbehandlingen i fjor.
I Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003) skrev komiteen følgende:

"Komiteen viser til at Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) skal arbeide for å styrke engasjementet til foreldrene. Det er svært viktig at skolene samarbeider tett med foreldrene, og at representanter for foreldrene blir hørt ved omlegginger i grunnskolen. Økt engasjement og medvirkning fra foreldrene er viktig i arbeidet for en god skole, blant annet for å styrke skolens holdningsskapende arbeid. FUG har en viktig funksjon som rådgivende organ for departementet. Komiteen er kjent med at det er dannet medlemsorganisasjoner av foreldre som supplement til FUG. Det vises bl.a. til foreningen Aktive Foreldre. Komiteen ser på dette som et utslag av økt foreldreengasjement og er positiv til det arbeidet som skjer i denne sammenhengen. Det er viktig å åpne for et mangfold av foreldreorganisasjoner og initiativ som springer ut av ulike foreldregruppers engasjement. Komiteen mener at eksempelvis slike organisasjoner bør ha mulighet til å motta prosjektstøtte til sine initiativ."

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I tildelingsbrevet til Læringssenteret fremgår det at Læringssenteret skal stimulere til elev- og foreldremedvirkning. I den grad brukerorganisasjoner, enten det er elever eller foreldre, har interessante og relevante prosjekt med tilstrekkelig faglig tyngde, kan slike få støtte.

Jeg viser for øvrig til vårt svar på skriftlig spørsmål nr. 466 om foreldremedvirkning i grunnopplæringen.