Skriftlig spørsmål fra Sigrun Eng (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:494 (2002-2003)
Innlevert: 14.04.2003
Sendt: 14.04.2003
Besvart: 25.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): I Oslo-området er det et stort behov for å få etablert oppstillingsplasser for lastebiler, hvor det vil bli mulighet for dusing, mat, overnatting og sosialt samvær. I mange år har det blitt arbeidet med å finne en egnet løsning uten at noe har skjedd. Jeg er kjent med at det på Skedsmo blir arbeidet med en løsning.
Hvor langt har dette arbeidet kommet, og hva har statsråden tenkt å gjøre for å få etablert en overnattingsplass for lastebiler i Oslo-området?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg er enig i at det er et stort behov for oppstillingsplasser for lastebiler i Oslo-området.

Samferdselsetaten i Oslo kommune har i flere år arbeidet med å finne et egnet sted for et vegserviceanlegg med oppstillingsmuligheter for lastebiler i Oslo. Et alternativ har vært å plassere anlegget ved Åsland langs E6 på grensen mellom kommunene Oslo og Ski hvor Statens vegvesen skal bygge et toplanskryss og en kontrollplass i forbindelse med utbyggingen av E6 til fire felt fra Klemetsrud og sørover. Dette alternativet ble imidlertid uaktuelt ettersom utbyggeren ikke aksepterte Vegvesenets krav om at vegserviceanlegget av trafikksikkerhetsmessige årsaker måtte kobles til E6 via det nye toplanskrysset.

Alternative lokaliseringer av et vegserviceanlegg utenfor Oslo ble diskutert på et møte i mars 2002 hos byråden for næring og byutvikling med representanter fra Norges Lastebileier-Forbund og Statens vegvesen. Det eneste reelle forslaget som da forelå var en utbygging langs E6 ved Berger i Sørum kommune. Vegserviceanlegget forutsettes å ligge på østsiden av E6, men anlegget vil kunne betjene begge kjøreretninger. Statens vegvesen har stilt seg positive til en flytting av den eksisterende avkjøringsrampe for nordgående trafikk. Det forutsettes at utbygger dekker alle kostnader. Norges Lastebileier-Forbund er positiv til alternativet ved Berger.

Reguleringsplanen for vegserviceanlegget ved Berger er nå til sluttbehandling i Sørum kommune. Avkjøringsrampen ligger i Skedsmo kommune, slik at planen også må vedtas der. Forutsatt finansiering, antyder utbygger oppstart av anleggsarbeidene våren 2004.

Jeg vil understreke at det ikke er statens ansvar å bygge slike serviceanlegg, men jeg vil allikevel følge den videre utvikling i saken og om nødvendig vurdere behov for statlige initiativ.