Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:499 (2002-2003)
Innlevert: 23.04.2003
Sendt: 24.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Eit sentralt mål med den såkalla politireforma var meir synleg politi. Regjeringa skriv i forslaget til statsbudsjett for 2003 at frigjering av 400-450 årsverk er eit mykje realistisk mål. Situasjonen ved Rogaland politidistrikt er ifølgje Stavanger Aftenblad fare for færre politifolk.
Korleis fylgjer statsråden opp intensjonen frå politireforma?

Begrunnelse

Eg viser til oppslag i Stavanger Aftenblad 19. april d.å. Politimeister Sønderland gjer klart at han har 7 mill. kr for lite i forhold til eit frå før knapt 2002-budsjett. Roar Henriksen, leiar i Politiets Fellesforbund i Rogaland, kjem med konkretisering av manglande løyvingar som det er all grunn til å ta på alvor. Det går fram av dei nemnde artiklane at også fleire andre politidistrikt slit med budsjett som gjer at dei må redusera aktiviteten i staden for det motsette. Eg meiner statsråden må ta naudsynte initiativ, t.d. i samband med revideringa av statsbudsjettet for 2003, slik at både det førebyggjande og oppfylgjande politiarbeidet kan styrkast i staden for å svekkast inneverande år.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politireformens mål er å frigjøre ressurser i etaten til økt operativ innsats, økt service og styrket forebygging. Dette har bl.a. ført til at mange politidistrikter har fått økt sin operative styrke, og at det parallelt med dette også er gjennomført en vesentlig omlegging fra reservetjeneste (hvilende hjemmevakt) til større grad av aktiv tjeneste (flere døgnkontinuerlige patruljer). Foreløpige analyser kan tyde på at disse strukturelle endringene lokalt er gjennomført hurtigere enn det man kunne forvente.

Økt operativ virksomhet i etaten bidrar nødvendigvis til å øke utgiftspresset på variable tillegg og overtid. Dette er utgifter som ikke uten videre kompenseres gjennom de ordinære lønnskompensasjonstilleggene. Justisdepartementet vil derfor arbeide videre med dette spørsmålet overfor Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet, bl.a. i forbindelse med salderingen for 2003 og for 2004-budsjettet.

Justisdepartementet vil dessuten i samarbeid med Politidirektoratet kartlegge nærmere mulige årsaksforhold hva angår stramme budsjettrammer, reformeffekter og lønnskompensasjon. Politidirektoratet opplyser for øvrig at de kommer til å rette opp urimelige skjevheter som har oppstått i forbindelse med lønnskompensasjonen til enkelte politidistrikter. Rogaland politidistrikt er et av disse.