Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:500 (2002-2003)
Innlevert: 23.04.2003
Sendt: 24.04.2003
Besvart: 02.05.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I en rapport om tollstedstrukturen er Kongsvinger omdefinert fra tollsted til ekspedisjons- og kontrollenhet. På tollstedet hersker det forvirring om hva dette innebærer. Ifølge avisen Glåmdalen er det også usikkerhet om grunnen til at et internt dokument, uten kjent foranledning, ble offentliggjort.
Kan statsråden redegjøre for den videre behandlingen av tollstedstrukturen generelt, og situasjonen for Kongsvinger spesielt?

Begrunnelse

Både for Kongsvinger-regionen og for hver enkelt ansatt i tolletaten i Kongsvinger er det lite tilfredsstillende at det hersker usikkerhet om hvordan etaten er tenkt innrettet i fremtiden. Det er forståelig at det også skaper følelsesmessig usikkert når et etablert og godt fungerende tollsted blir omgjort til en ekspedisjons- og kontrollenhet. Situasjonen blir selvsagt verre når det i tillegg er stor usikkerhet både om selve fremdriften og om hvilke arbeidsoppgaver som enheten er tiltenkt for fremtiden. Rapporten kommer nemlig på et tidspunkt hvor tollstedet selv har nedsatt en prosjektgruppe og hele fem arbeidsgrupper som arbeider sammen med Østfold for å se nærmere på hvordan ressursene skal fordeles når Fredrikstad blir nytt regionsenter fra 1. januar 2004.
I denne sammenhegn er det særlig nærliggende å henvise til at både kontrollgruppen og den operative grensekontrollen skal styrkes og bli større. Som bekjent er ikke minst narkotikatrafikken et økende problem, samtidig som norsk avgiftspolitikk fører til sterkt økende grensehandel, hvor man med stor sikkerhet må anta at også smugling en del av bildet.
Blant de arbeidsoppgavene det spekuleres i er håndtering og innkreving av diverse bilavgifter og også om lokaliseringen av tollskolen.
Kongsvinger-regionen er et område som sterkt trenger de høyt kompetente arbeidsoppgavene som hittil har ligget til tollstedet. Det er derfor en alvorlig sak når viktige arbeidsoppgaver flyttes ut fra en regionen med et fra før svakt næringsgrunnlag. Jeg vil minne om at Kongsvinger-regionen ikke er tillagt noen av de tilsyn som er planlagt flyttet ut av Oslo. Også dette bør tilsi at de høykompetente stillingene som er i regionen fra før ikke blir svekket, men tvert imot styrket gjennom den omorganiseringen som nå finner sted i tolletaten.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Arbeidet med å vurdere ny hensiktsmessig organisering av toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning har pågått siden desember 2001, og prosessen er nå inne i sin sluttfase. Stortinget vil bli orientert om Regjeringens beslutning i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2003 nå i mai.

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke finner det riktig å gå inn på enkeltsider ved denne saken før fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, det være seg om Kongsvinger eller andre aktuelle steder. Men jeg er ikke bundet av den rapporten som det vises til, og jeg vil vurdere tollstrukturen samlet på fritt grunnlag. Offentliggjøringen av rapporten endrer ikke dette. Offentliggjøringen skyldes hensynet til åpenhet i prosessen, som det forståelig nok knytter seg stor lokal interesse til.