Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:505 (2002-2003)
Innlevert: 28.04.2003
Sendt: 28.04.2003
Besvart: 05.05.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Vil statsråden anmode NVE om å få Statnett til å utrede og å søke om konsesjon for også aktuelle kablingsalternativ og alternative luftspenn, og kan Statnett pålegges å ta et samlet ansvar for kraftlinjenettet slik at de også kan utrede kabling av eksisterende parallelle linjer til andre nettselskap i de gjeldende områder i Møre og Romsdal?

Begrunnelse

Statnett har søkt om konsesjon for flere 420 kV linjer i Møre og Romsdal, delvis parallelt med andre nettselskap sine linjer. Konfliktene til natur, verna vassdrag, friluftsområder og bebygde områder er store, og det er kommet fram en rekke velbegrunnede krav om kabling på delstrekninger.
Noen konkrete eksempler på dette er: I Molde kommune trues gårdsbruk med å få kraftlinjer helt opp i husveggen. I Vestnes kommune trues hytteområder. I Nesset kommune trues urørte naturområder.
Et eksempel på det motsatte var da OED i fjor påla nettselskapet å kable en 132 kV linje i Sula kommune etter at lokale initiativtakere protesterte på konsekvensene av linja.
Statnett viser etter mitt syn altfor liten vilje til å utrede kablingsalternativ og andre miljøalternativ. Jeg regner med at det er konsesjonsgiveren som må avgjøre om kabling eventuelt blir for dyrt for samfunnet og ikke konsesjonssøkeren.
Statnett bør kunne ta et samlet ansvar for kraftlinjenettet slik at de også kan utrede kabling av eksisterende parallelle linjer til andre kraftselskap. Dette som en miljøkompensasjon for at egne linjer er planlagt bygd som luftspenn i områder der det fra før er en rekke linjer, og der kabling av andre sine linjer vil bli billigere enn kabling av Statnett sine nye storlinjer.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Bygging og drift av kraftledninger/kabler krever konsesjon etter energiloven. NVE er konsesjonsmyndighet med Olje- og energidepartementet (OED) som klageinstans.

Som ledd i arbeidet med konsekvensutredninger av tiltaket anmoder NVE, hvis det er faglig grunnlag for det, konsesjonæren i den enkelte sak om å utrede alternative kraftledningstraseer eller at delstrekninger utredes som kabel. OED kan også ved eventuell klagebehandling be om utredning av nye løsninger dersom departementet finner grunnlag for dette.

Når det gjelder miljøspørsmål ved kraftledninger, utarbeidet OED i samråd med Miljøverndepartementet en forvaltningsstrategi for miljø og estetikk i kraftledningssaker. Jeg viser til St.prp. nr. 19 (2000-2001) og Innst. S. nr. 67 (2000-2001).

Som det fremgår av proposisjonen, skal myndighetene i alle konsesjonssaker om bygging og drift av kraftledninger kritisk vurdere både behovet for anlegget og om det er mulig å rive gamle ledninger. I tillegg vurderes alltid andre avbøtende tiltak.

Ethvert pålegg om kabling vil bygge på skjønn, hvor konsesjonsmyndigheten særlig legger vekt på forholdet mellom miljø, estetikk og kostnader. Kabling av kraftledninger er i hovedsak aktuelt ved spenninger under 66 kV.

Vurdering av behovet for utredning av alternativer, er som nevnt en oppgave først for utbygger og deretter for NVE. Ved eventuelle klagesaker vil departementet alltid vurdere om saken er godt nok utredet, eller om det er behov for utredning av tilleggsalternativer.

Muligheten for Statnett til å utrede kabling av eksisterende parallelle ledninger eid av andre nettselskaper som kompenserende miljøtiltak, er begrenset. Jeg finner her grunn til å påpeke at eksisterende kraftledninger vil være undergitt tillatelser med gjenværende konsesjonstid. Vanligvis vil det derfor først være når konsesjonstiden løper ut at eksisterende ledninger kan underlegges en ny samlet vurdering.

Spørsmålet om kabling av kraftledninger reises i de aller fleste større kraftledningssaker, og både Statnett og NVE er oppmerksomme på denne problemstillingen ved behandling av nye ledningsprosjekter. En avveiing av nytte mot kostnader ved eventuell utredning og senere valg av kabling og andre avbøtende tiltak, blir foretatt på alle nivåer i alle kraftledningssaker.