Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:506 (2002-2003)
Innlevert: 28.04.2003
Sendt: 29.04.2003
Besvart: 07.05.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Jeg viser til medieoppslag i forrige uke hvor en KrF-politiker tok til orde for å øke avgiften på rusbrus.
Hva ville provenyvirkningen være å øke avgiften på rusbrus med henholdsvis 25 og 50 prosent?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Jeg er usikker på hva representanten mener med begrepet "rusbrus", og det eksisterer så vidt jeg vet ingen alminnelig definisjon av begrepet. Som kjent har EFTA-domstolen i den såkalte rusbrus-dommen fastslått at Norge på dette området ikke har oppfylt sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Dommen krever bl.a. at druebasert vin og alle former for ferdigblandede brennevinsdrinker med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent, skal kunne omsettes på samme salgssteder som øl med likt alkoholinnhold. Jeg antar at det er disse produktene representanten tenker på og ikke produkter med høyere alkoholinnhold som fortsatt omsettes på Vinmonopolet.

Særavgiftene på alkoholholdige drikkevarer avhenger imidlertid kun av alkoholinnhold, og er ikke knyttet til bestemte alkoholholdige produkter. Dette betyr at både øl (t.o.m. 4,75 volumprosent) og det som her er definert som "rusbrus", begge faller inn under de tre laveste avgiftskategoriene i dagens avgiftsvedtak. En økning av avgiften som skal treffe rusbrusen innebærer derfor etter dagens avgiftsvedtak samtidig en økning for øl med samme alkoholinnhold. Provenyberegningen er basert på en slik generell økning av disse avgiftskategoriene, slik at det ikke kan oppstå en ny konflikt med EØS-avtalen.

En avgiftsøkning som nevnt med henholdsvis 25 og 50 pst. for all alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 0,7 t.o.m. 4,75 volumprosent vil kunne gi et merproveny på om lag henholdsvis 650 og 1 180 mill. kr på årsbasis. Provenyberegninger av så store avgiftsendringer som skisseres her er generelt beheftet med stor usikkerhet. I tillegg er det usikkert hvor stor omsetningen av rusbrus vil bli fremover. Rusbrus slik den er definert her kom for fullt i butikkene først i mars/april 2003 og det er foreløpig ikke mulig å si sikkert hva omsetningen vil bli på årsbasis.