Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:509 (2002-2003)
Innlevert: 29.04.2003
Sendt: 29.04.2003
Besvart: 07.05.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): "Veipakke Drammen" innebærer utvidelse av Bjørnstjerne Bjørnsons gate til fire felts riksvei. En konsekvens er at riksveien legges like ved gravlunden på Strømsø. Statens vegvesen henviser til forskrift og opplyser at de ikke vil bekoste støyskjerming av gravlunden. Det er imidlertid umulig å avholde verdige bisettelser like ved riksvegen.
Mener samferdselsministeren det er riktig at gravlunder ikke omfattes av forskriften om støyskjerming?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at utvidelse av Bjørnstjerne Bjørnsons gate ikke er en del av "Veipakke Drammen". Vegutvidelsen er heller ikke prioritert i Nasjonal transportplan 2002-2011, jf. St.meld. nr. 46 (1999-2000). Dette innebærer at det ikke er forutsatt investeringsmidler til støyskjermingstiltak for vegen i den aktuelle perioden.

Statens vegvesen har gjennomført en utredning av støyforholdene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate med sikte på oppfylling av tiltaksplikten som følger av gjeldende forskrift fra 2002 om grenseverdier for støy. Forskriften inneholder en frist til å gjennomføre støytiltak innen 1. januar 2005 dersom grenseverdien på 42 dBA innendørs støynivå er overskredet. Forskriften gjelder støynivå ved helårsboliger, barnehager, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Gravlunder omfattes derfor ikke av forskriften. Utredningen for Bjørnstjerne Bjørnsons gate er gjennomført i samsvar med forskriftens krav, og det er konkludert med at forskriften ikke utløser krav om støytiltak for noen bygninger langs denne vegen.

Statens forurensningstilsyn gjennomgår for tiden dagens støyregelverk. Det vil være naturlig å vurdere behovet for støyskjerming av gravlunder i dette arbeidet.

Forskriften om grenseverdier for støy gjelder i hovedsak støy fra eksisterende veger. For planlegging av nye veger og utvidelse av eksisterende veger, kommer planretningslinjer for vegtrafikkstøy til anvendelse, jf. rundskriv T-8/79, utgitt av Miljøverndepartementet. Disse retningslinjene skal legges til grunn ved planlegging og utbedring av veger i nærheten av boligområder, friområder, skoler og helseinstitusjoner. Retningslinjene inneholder veiledende grenseverdier for støy, f.eks. er grensen for utendørs støy satt til 55-60 dBA ved bolighus og 50-55 dBA ved fritidseiendommer. Ved praktiseringen av støygrensene skal det foretas en samlet avveining av støyforhold mot andre planleggingshensyn.

Ved en eventuell utvidelse av Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra to til fire felts veg, skal planretningslinjene legges til grunn. Det foreligger en reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons gate som fire felts veg. Denne planen ble imidlertid vedtatt så tidlig som i 1952. Dersom vegutvidelsen vil bli aktuell, vil det derfor være nødvendig å gjennomføre miljømessig kvalitetssikring i samsvar med de interne retningslinjene som Vegdirektoratet har fastsatt for Statens vegvesen. Dette betyr bl.a. at støyulempene knyttet til gravlunden på Strømsø, må vurderes på nytt ut fra de kravene til støyvurdering og støytiltak som vil foreligge på gjennomføringstidspunktet. Det er ikke hensiktsmessig å gjennomføre en slik miljømessig kvalitetssikring før gjennomføring av vegprosjektet eventuelt blir mer nært forestående i henhold til det som blir fastsatt i Nasjonal transportplan og etterfølgende handlingsprogram.