Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Dokument nr. 15:510 (2002-2003)
Innlevert: 29.04.2003
Sendt: 30.04.2003
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 09.05.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Under behandlingen av trygdeoppgjøret 2002, Innst. S. nr. 272 (2001-2002), vedtok Stortinget å be Regjeringen legge frem sak om retningslinjer for trygdeoppgjøret før trygdeoppgjøret i 2003. I Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003) vedtok Stortinget å be Regjeringen ta igjen etterslepet fra pensjonsoppgjøret i juni 2002 før trygdeoppgjøret i 2003. Kort tid før trygdeoppgjøret for 2003 ventes til behandling i Stortinget er ingen av disse vedtakene fulgt opp.
Når kan sakene ventes til Stortinget?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 272 (2001-2002) til St.prp. nr. 72 (2001-2002) fremmet komiteen følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om retningslinjene for trygdeoppgjøret. Saken legges frem slik at Stortinget kan vedta eventuelle nye retningslinjer i forkant av trygdeoppgjøret i 2003."

Så vidt undertegnede kan konstatere er slik sak foreløpig ikke kommet til Stortinget. I Liste C nr. 7 av 11. april 2003 Saker som Regjeringen vil oversende i vårsesjonen, er det ikke nevnt at slik sak er under forberedelse og vil bli oversendt.
I Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003) fremmet Arbeiderpartiets medlemmer følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen ta igjen etterslepet fra pensjonsoppgjøret i juni 2002 før trygdeoppgjøret i 2003."

Forslaget ble vedtatt som vedtak nr. 139 av Stortingets flertall. Heller ikke denne saken er hittil forelagt Stortinget eller bebudet i Liste C.
Jeg regner med at Stortingets vedtak blir fulgt opp, og ber om svar på når de nevnte saker kan ventes til behandling i Stortinget.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Gjennom det inntektspolitiske samarbeidet i år, har partene i arbeidslivet forpliktet seg til å få lønnsveksten i Norge mer på linje med utviklingen hos våre handelspartnere for å styrke konkurranseutsatt næringsliv og sysselsettingen. Skal vi nå dette målet må alle grupper omfattes, både i lønnsoppgjørene, jordbruksoppgjøret og trygdeoppgjøret. Trygdeoppgjøret som omfatter om lag én million alders- og uførepensjonister er svært omfattende, og endringer i grunnbeløpet i folketrygden gir store økonomiske utslag.

Etter Regjeringens syn bør derfor vurderingen av retningslinjene og de øvrige spørsmålene i forbindelse med trygdeoppgjøret 2003 ses i sammenheng med og behandles sammen med budsjettet og det økonomiske opplegget. Regjeringen finner det derfor riktigst å legge vurderingen av retningslinjene for trygdeoppgjøret frem som en del av revidert nasjonalbudsjett for 2003. Revidert nasjonalbudsjett 2003 blir lagt frem 15. mai.

Det vil på vanlig måte, etter at drøftingene/forhandlingene med pensjonistenes organisasjoner er gjennomført, bli lagt frem en proposisjon om trygdeoppgjøret for 2003 tidlig i juni 2003.

Det vises for øvrig til St.meld. nr. 32 (2002-2003) om saken, som ble lagt frem 30. april 2003.