Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:511 (2002-2003)
Innlevert: 29.04.2003
Sendt: 30.04.2003
Besvart: 15.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Fylkesordføreren i Finnmark har nylig presentert en oversikt som viser at en rekke fiskefartøyer med leveringsplikt til Finnmark har brutt vilkårene. Det snakkes her om en råstoffmengde tilsvarende 150 mill. kr.
Mener statsråden at situasjonen kan være slik, og at omfang og kvantum eventuelt kan være som beskrevet, og hva mener statsråden i så fall må gjøres for å rette på dette forholdet?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Jeg er klar over at ordningen med leveringsvilkår for torsketrålere i mange tilfeller ikke har fungert tilfredsstillende. Nettopp av den grunn ble Eierskapsutvalget som skulle utrede problemstillinger rundt eierskap til fiskefartøy, spesielt bedt om å se nærmere på dette forholdet. I NOU 2002:13 Eierskap til fiskefartøy har Eierskapsutvalget lagt frem sitt forslag vedrørende leveringsvilkår.

På bakgrunn av dette forslaget har Fiskeridepartementet utarbeidet et forslag til en ny ordning med leveringsvilkår som ble sendt på høring 6. mai.

Med dette forslaget ønsker jeg å legge til rette for industriell utvikling, samtidig som man ivaretar distriktsmessige hensyn.

Forslaget inneholder tre alternativer:

1) Eierskapsutvalgets forslag, med leveringsplikt til fylker for alle fartøy som har leveringsplikt.

2) Et alternativ hvor industrieide fartøy får leveringsplikt til egen bedrift, mens fiskereide fartøy får leveringsplikt til en region.

3) Et forslag hvor dagens leveringsvilkår blir videreført, slik disse foreligger for det enkelte fartøy, men hvor det blir etablert klare regler for hvordan ulike problemstillinger skal håndteres, og hvor det etableres en subsidiær regional leveringsplikt for det tilfelle at begunstiget anlegg ikke ønsker å ta mot fangsten.

Regional leveringsplikt kan gjelde innenfor enten 2 eller 3 regioner.

Fiskeridepartementets anbefalte forslag er alternativ 3, med 3 regioner.

For alle tre alternativene gjelder at man får etablert regler for prisfastsetting, og at det foreslås nye sanksjonsordninger når leveringsplikten ikke overholdes; tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Det er ikke uenighet om at leveringsbetingelser ikke har vært overholdt 100 pst. En del av den manglende leveransen kan knyttes til fiskeslag. Jeg vil i den forbindelse nevne sei som industrien i perioder faktisk ikke ønsker å kjøpe, i tillegg til at enkelte størrelser på fisk gjør den uegnet i filetproduksjon. Fiskeridepartementet ønsker å opprettholde leveringsvilkårene. Det er da viktig at disse har en form som er tilpasset fremtidens utfordringer. Som en forenkling og tilpasning til industriens behov, foreslås at leveringsplikt knyttes til fiskeslagene torsk og hyse.

Uansett hvilket alternativ som blir valgt, må vi i fremtiden å sørge for at leveringsvilkårene faktisk blir etterlevd. Vi foreslår derfor nye sanksjonsordninger, som skal gi oss mulighet til å reagere raskt og effektivt dersom leveringsvilkårene i fremtiden ikke blir overholdt.